Search form

CACAH JIWA 21

Bangsa Israele menang nglawan wong Kanaane

1Rikala rajan kota Arade inggih punika, kota sane magenah ring sisi kelod tanah Kanaane mireng mungguing wong Israele jaga rauh nglintang ring margine ring Atarim, ida raris medal ngebug bangsa Israel punika, tur makudang-kudang wong Israele katawan. 2Irika wong Israele raris masesangi, sapuniki aturipune ring Ida Sang Hyang Widi Wasa: “Yening Palungguh IRatu mapaica kamenangan ring titiang marep ring jadmane punika, titiang jaga ngaturang ipun miwah kota-kotanipune makasami ring ajeng Palungguh IRatu, tur ipun makasami jaga sirnayang titiang.” 3Ida Sang Hyang Widi Wasa nagingin pinunasipune punika. Ida mapaica pitulungan ring ipun buat ngaonang wong Kanaane punika. Wong Israele raris nyirnayang wong Kanaane miwah kota-kotannyane, tur genahe punika raris kawastanin Horma.

Ula Temaga

4Sasampune punika wong Israele raris kesah saking gunung Hor, tumuli mamargi ka margine sane ngungsi Segara Teberau, buat jaga ngilehin jagat Edome. Nanging ring margi ipun nenten sabar malih. 5Irika ipun malih ngamigmig pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Dane Musa, sapuniki baos ipune: “Napi awinannya semeton ngajak tiang sareng sami kesah saking jagat Mesir. Punapike misadia ngamademang tiang sareng sami ring tegal melakange puniki? Iriki nenten wenten tetedan, tur toya taler nenten wenten. Tiang sampun wadih pisan ring dedaaran sane campah puniki!” 6Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngrauhang ula sandi ring bangsane punika. Akeh wong Israele sane padem kacotot antuk ulane punika. 7Bangsa Israele tumuli pada rauh tangkil ring ajeng Dane Musa saha matur sapuniki: “Tiang sareng sami sampun madosa, santukan tiang sampun ngamigmig pamantuka ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa, miwah marep ring semeton. Sane mangkin tunas icayangja tiang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda Ida ledang ngaonang ula-ulane punika saking pantaran tiange.” Dane Musa raris ngastawayang bangsane punika. 8Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandikayang mangda Dane Musa makarya ula sane malakar antuk logam. Ula punika kalilitang ring tungguane akatih, mangda asing-asing anak sane sampun cotot ula, prasida nganeng-neng ula logame punika tumuli seger. 9Duaning punika Dane Musa tumuli makarya ula sane malakar antuk temaga, raris kalilitang ring satunggaling tungguan. Asing-asing anak sane cotot ula, prasida jaga seger, rikala ipun nganeng-neng ula temaga punika.

Saking Gunung Hor ka Lebak Moabe

10Sasampune punika wong Israele tumuli nglanturang pamargi, raris ngwangun kemahnyane ring kota Obot. 11Sasampune kesah saking genahe punika ipun ngwangun kemahnyane ring uug-uugan kota Abarime, ring tegal melakange sane dangin wewidangan Moabe. 12Sasampune punika ipun raris ngwangun kemahnyane ring Lebak Sered. 13Saking irika ipun ngrarisang mamargi, tur ngwangun kemahnyane ring baler Tukad Arnone ring tegal melakange sane linggahnyane rauh ka wewidangan Amorine. (Tukad Arnone punika makadados wates wewidangan wong Moabe klawan wewidangan wong Amorine.) 14Punika awinannya ring Cakepan Payudan Ida Sang Hyang Widi Wasa wenten sinurat: “Desa Waheb ring wewidangan Supane miwah ring lebak-lebakipune, Tukad Arnon, 15miwah sampih-sampih lebake punika, sane linggahnyane rauh ka desa Ar tur ngraris ngungsi ka wates wewidangan wong Moabe.”

16Saking irika ipun raris mamargi ngungsi genah sane mawasta: Semer-semer. Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Musa, sapuniki: “Tundenja rakyate ajaka makejang mapunduh. Ulun lakar mapaica yeh teken ia ajaka makejang.” 17Duk punika bangsa Israele raris makidung sapuniki:

“Ih sawatek semere, luabangja yeh ibane.

Icang lakar mapag ia aji kidung.

18Semer ane kacongcong baan paraputran pararatune,

muah baan parapamimpin bangsane,

congconga aji teteken kaprabone,

muah aji tungked-tungkednyane.”

Saking tegal melakange punika ipun raris sareng sami magingsir ka Matana, 19saking irika raris ka Nahaliel, raris ka Bamot. 20Sapanglanturipun ka lebak wewidangan wong Moabe, ring sor pucak Gunung Pisgane sane marep ka tegal melakange.

Wong Israel ngaonang raja Sihon miwah raja Og

(Pang. 2:26--3:11)

21Sasampune punika wong Israele raris ngutus utusan tangkil ring Ida Sang Prabu Sihon ratun wong Amorine, buat matur piuning kadi asapuniki: 22“Titiang sareng sami mapinunas ring palungguh iratu, ledang palungguh iratu nglugrain titiang sareng sami nglintang ring wewidangan druene. Titiang sareng sami miwah ingon-ingon titiange nenten jaga simpang saking margine ageng, buat jaga ngranjing ring pategalan miwah abian-abian anggure. Samaliha titiang nenten jaga nunas toya ring semer-semer druene. Titiang sareng sami jaga tetep mamargi wantah ring margine kewanten, kantos titiang prasida medal saking wewidangan druene.” 23Nanging Ida Sang Prabu Sihon nenten nglugrain wong Israele nglintang ring wewidangan idane. Ida raris munduhang wadua balan idane, saha lunga ka Yahas ring tegal melakange, tumuli ngebug wong Israele irika. 24Nanging sajeroning payudane punika akeh wong Amorine keni kapademang antuk wong Israele. Wong Israele tumuli ngaug wewidangan mesehe punika ngawit saking Tukad Arnon rauh ka Tukad Yabok sane baler, inggih punika tepi siring wewidangan wong Amone, sane kukuh pisan bentengnyane. 25Kenginan kadi asapunika wong Israel ngrampas kotan wong Amorine rauh ka Hesbon miwah kota-kota sane alit-alit sane wenten ring kiwa tengennyane, tur ipun raris jenek irika. 26Kota Hesbon punika ibukotan wong Amorine kaprabon Sang Prabu Sihon sane naenin mayuda nglawan ratun wong Moabe sane riinan, tur ida prasida ngrampas wewidangan idane punika ngantos rauh ring Tukad Arnone punika. 27Punika awinannya, parapujanggane pada makidung kadi asapuniki:

“Mrikija rauh ka Hesbon, ka kotan Raja Sihone.

Tiang dot manggihin kotane punika

malih kawangun miwah kabecikang.

28Saking kotane puniki naenin,

wadua balan Sang Prabu Sihone

mangseh luir geni angarab-arab.

Kota Ar sane ring Moab kasirnayang,

bukit-bukite sane ring Arnon makasami kenyagang.

29Aduh bangsa Moab, sengkala pisan jerone.

Panyungsung Dewa Kamose, jerone pacang sengkala.

Jerone banggayanga dados wong pararudan antuk dewan jerone.

Luh-luh jerone dados tawanan raja Amorine.

30Nanging sane mangkin katurunannyane nemu sengkala,

sapanjang margine saking Hesbon rauh ka Dibon,

tur ipun kageseng kantos rauh ka Nopah, sane nampek ring Medeba.”

31Irika bangsa Israele raris jenek ring wewidangan wong Amorine. 32Sasampune punika Dane Musa tumuli ngandikayang mangda rakyate pada ngrereh margi buat jaga ngebug kota Yaesere. Wong Israele tumuli ngrampas kotane punika miwah kota sane alit-alit sane wenten ring kiwa tengennyane, saha nundung wong Amorine sane wenten irika.

33Sasampune punika wong Israele raris mabelok, tumuli mamargi ring margine sane ngungsi ka Basan. Sang Prabu Og ratune ring Basan raris mangseh kasarengin antuk wadua balan idane buat ngebug wong Israele ring kota Edrei. 34Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Dane Musa kadi asapuniki: “Eda kita jejeh teken ia, Ulun lakar mapaica kamenangan teken kita. Kita lakar ngalahang ia, muah rakyatne, kayang guminne makejang. Kenkenja abet kitane ngarepin Raja Sihon, ratun wong Amorine ane mrentah di Hesbon, ketoang masih Raja Oge ento.” 35Duaning punika bangsa Israele tumuli nyedayang Sang Prabu Og, oka-okan idane miwah rakyat idane makasami, tan wenten sane kantun magantulan. Sasampune punika ipun raris ngaug tanahe punika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index