Search form

CACAH JIWA 27

Okan Dane Selapehad sane istri-istri

1Dane Selapehad madue oka istri lelima, inggih punika Dane Mahla, Noa, Hogla, Milka miwah Tirsa. Ajin Dane Selapehad mapesengan Heper, ajin Dane Heper mapesengan Gilead, ajin Dane Gilead mapesengan Makir, ajin Dane Makir mapesengan Manase, tur ajin Dane Manase punika Yusup. 2Okan Dane Selapehad makalelima punika tumuli tangkil ring Dane Musa miwah Pandita Eleasar, miwah parapamimpin rakyate sami sane mapunduh ring ajeng lawang Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sapuniki atur danene: 3“Bapan tiange sampun padem ring tegal melakange tur ipun nenten matinggalan pianak muani. Ipun boya dados pangiring Dane Korah, sane brontak pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bapan tiange punika sampun padem malantaran dosanipune niri. 4Nanging punapi awinannya wastan ipune kusap saking pantaran bangsa Israel, wantah malantaran ipun nenten maderbe katurunan muani? Pinunas tiang, icenja tiang tanah sasarengan ring kadang wargan bapan tiange.”

5Dane Musa tumuli nunasang indike punika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, 6tur Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa, sapuniki: 7“Ane tagiha teken pianak Selapehade ene mula beneh. Sawireh keto baangja ia tanah eduman, patuh teken kadang wargan bapanne. Warisan Selapehade ento patut kapatamiang teken pianak-pianakne eluh-eluh. 8Orahang teken bangsa Israele mungguing yening ada anak muani mati tusing matinggalan pianak muani, kasugihannyane kapatamiang teken pianakne luh. 9Yen ia tusing ngelah pianak luh, kasugihane patut kapatamiang teken nyamanne muani. 10Yen ia tusing ngelah nyama muani, warisane ento kapatamiang teken nyama-nyamaan bapanne. 11Yen ia tusing ngelah nyama muani wiadin paman, warisanne ento dadi gelah kadang wargannyane ane paling ngarep. Pidabdabe ene patut kalaksanayang baan bangsa Israel makadadi pidabdab ane titahang Ulun. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa ane nitahang teken kita.”

Dane Yosua kaselik ngentosin Dane Musa

(Pang. 31:1-8)

12Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Musa, sapuniki: “Kemaja kita menek ka Gunung Abarime, tur uli ditu iwasinja gumine ane lakar paicayang Ulun teken wong Israele. 13Sasubane kita ngiwasin gumine ento, kita lakar mati patuh buka belin kitane Harun. 14Sawireh dugas di tanah melakang Sine, kita ajak dadua suba tempal teken titah Ulune. Dugase di Meriba rakyate pada ngamigmig teken Ulun, kita ajak dadua tusing nyak nyinahang teken rakyate ento, mungguing tuah Ulun dogen ane maha kuasa.” (Meriba punika toya klebutane ring Kades ring tegal melakang Sine.)

15Dane Musa tumuli ngastawa, sapuniki: 16“Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa sane mapaica urip ring sakancaning sane murip. Pinunas titiange, ledang Palungguh IRatu nyelik anak adiri sane mrasidayang nuntun bangsane puniki. 17Anak sane mrasidayang dados senapati rikalaning ipun mayuda. Sampunangja banggayanga kaula druene punika sakadi biri-biri sane nenten wenten panganggonipune.”

18Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Musa, sapuniki: “Kaukinja Yosua, pianak Nune ento, ia anak ane dueg, pejangja liman kitane duur sirahne. 19Tunden ia majujuk di arepan Eleasar panditane ento, muah di arepan rakyate makejang. Di arepannyane ajaka makejang ento, kita patut ngwarahang, mungguing Yosua ento ane nylediinin kita. 20Serahang kakuasan kitane abagian teken ia, apanga rakyate satinut teken ia. 21Yosua patut ngidih pepineh teken Eleasar, tur Eleasar lakar nunasang teken Ulun nganggo Urim muah Tumim. Malantaran cara buka keto Eleasar lakar nuntun Yosua muah rakyat Israele makejang di saluiring paundukan ane lakar arepina.” 22Dane Musa tumuli nglaksanayang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane raris ngandikayang Dane Yosua ngadeg ring ajeng Dane Eleasar miwah rakyate makasami. 23Sakadi sane sampun katitahang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Dane Musa raris ngenahang tangan danene ring duur Dane Yosua, tur nguarang mungguing Dane Yosua sane nylediinin dane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index