Search form

CACAH JIWA 31

Perang suci nglawan wong Midian

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa sapuniki: 2“Ukumja wong Midiane ento, uli krana laksanannyane ane suba liwat marep teken bangsa Israele. Sasubane kita nglaksanayang unduke ento kita lakar mati.”

3Irika Dane Musa raris ngandika ring bangsa Israele sapuniki: “Pada sayagaja semeton buat mayuda. Semeton patut ngebug wong Midiane punika tur ngukum ipun, malantaran laksananipune sane sampun lintang pamantuka ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Saking suku-suku bangsa Israele suang-suang patut ngwedalang prajurit siu diri buat medal ka payudan.”

5Irika raris asing-asing suku milih prajurit siu diri. Geboganipun makasami wenten roras tali diri prajurit sane sampun sregep jaga mayuda. 6Dane Musa raris ngandikayang prajurite punika mangda mamargi ka payudan, kapimpin antuk Dane Pinehas okan Pandita Eleasare. Dane Pinehas punika sane ngetangang barang-barang sane suci miwah trompet-trompet sane kanggen ngwangsitin rakyate. 7Satinut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa, wong Israele raris ngebug wong Midiane, tur sawatek jadmane sane muani sami kapademang. 8Kadi asapunika taler raja Midiane makalelima, inggih punika: Ewi, Rekem, Sur, Hur miwah Reba sami kasedayang. Dane Bileam, okan Dane Beor taler kasedayang.

9Paraluh-luh miwah pianak wong Midiane, sami katawan antuk wong Israele, ingon-ingonnyane karampas, kadi asapunika taler sakancan kasugihannyane. 10Kota-kota miwah pakemahannyane sami katunjel. 11Sasampune punika bangsa Israele raris ngambil jejarahane makasami, minakadinipun tawanan miwah ingon-ingon, 12raris kabakta ka ajeng Dane Musa miwah Dane Eleasar ping kalih ring rakyat Israele makasami. Duk punika wong Israele sedek ngwangun kemahnyane ring tanahe dangsah ring Moab, nampek ring Tukad Yordane, marep-arepan ring kota Yerikone.

Prajurit Israele mawali

13Irika Dane Musa, Dane Eleasar miwah pamimpin rakyate sane lianan, sami medal saking pakemahan praya mapag prajurit Israele. 14Dane Musa duka pisan ring paraprawira, parakepala pasukan miwah ring parakepala prajurite sane wau rauh saking payudan punika. 15Dane tumuli mataken ring ipun sareng sami, sapuniki: “Napi awinanipun luh-luhe punika banggayang semeton kantun urip? 16Elingangja boyake luh-luhe punika sane nuutang pitutur Bileame kantos ipun pada nglelunyuhin bangsa Israele ring Peor, mangda nilas Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur indike punika sane ngrauhang grubug ring pantaran kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa? 17Duaning punika, sane mangkin pademangja sakancan rare sane muani-muani miwah anake luh-luh sane nenten kantun bajang genten. 18Nanging sakancan bajang-bajange miwah anake luh-luh sane kantun bajang genten punika dados ambil buat semeton suang-suang. 19Samaliha sane mangkin, semeton sareng sami sane sampun ngamademang anak wiadin ngusud sawa, patut meneng ring jabaan pakemahane, kantos pitung rahina suenipun. Ring rahina sane kaping tiga miwah kaping pitu, semeton miwah tawanan sane luh-luh punika patut ngamargiang upacara pabresihan manut sopacaraning agama. 20Sakancan pangangge miwah barang-barang sane malakar antuk blulang, bulun kambing wiadin kayu, patut taler kabresihin manut sopacaraning agama.”

21Sasampune punika Dane Eleasar raris ngandika ring anake sane wau rauh saking payudan, sapuniki: “Puniki pidabdab sane karauhang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa. 22-23Sakancan barang-barang sane nenten bisa puun, luire: mas, perak, temaga, besi, timah putih miwah timah selem, patut bresihin malantaran morbor barange punika ring genine. Barang-barange sane lianan sane puun antuk geni, patut kabresihin antuk toya manut sopacaraning agama. 24Ring rahina sane kaping pitu, semeton patut ngumbah panganggen semetone. Sasampune punika wau semeton bresih manut sopacaraning agama, tur semeton dados ngranjing ka pakemahan.”

Indik ngedum jejarahan

25Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Musa sapuniki: 26“Kita ajak Eleasar muah parapamimpin ane lenan, patut metek sakancan jejarahane ento kayang paratawanan muah ingon-ingone. 27Jejarahanne ento patut edum kita dadiang dadua. Makadadua edumane ento patut asah liunne. Ane aeduman buat paraprajurite, muah ane buin aeduman buat rakyate ane lenan. 28Sakancan eduman paraprajurite ane marupa tawanan, sampi, keledae, biri-biri muah kambing, uli sabilang limang atus, patut anehang aukud buat kanggon upeti ane katur teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. 29Serahang ento teken Pandita Eleasar, makadadi aturan upeti buat Ida Sang Hyang Widi Wasa. 30Uli eduman ane baanga rakyate kita masih patut nyemak aukud uli sabilang seket, yadian ento tawanan, sampi, keledae, biri-biri muah kambing. Ento makejang serahang teken wong Lewine ane ngetangang Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.” 31Dane Musa miwah Eleasar tumuli nglaksanayang satinut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa.

32-35Sajawining sane sampun kambil antuk paraprajurite pabuat dewekipune suang-suang, kenginan akeh jejarahane punika sakadi sane sinurat ring sor puniki: biri-biri miwah kambing 675.000 ukud, banteng 72.000 ukud, keledae 61.000 ukud miwah anak bajang genten 32.000 diri. 36-40Jejarahan puniki atenga kapaicayang ring paraprajurite, inggih punika biri-biri miwah kambing 337.500 ukud, tur saking eduman prajurite, punika wenten 675 ukud katurang buat upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Banteng 36.000 ukud, tur 72 ukud buat aturan upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Keledae 30.500 ukud, tur 61 ukud buat aturan upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anak bajang genten 16.000 diri, 32 diri buat aturan upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 41Upetine punika raris kaserahang antuk Dane Musa ring Dane Eleasar, makadados upeti ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, anut sakadi titah Idane.

42-46Eduman rakyate taler asah akehipune ring eduman prajurite, inggih punika: biri-biri miwah kambing 337.500 ukud, banteng 36.000 ukud, keledae 30.500 ukud, miwah anak bajang genten 16.000 diri. 47Satinut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Dane Musa raris ngambil asiki saking sabilang seket ukud tawanan miwah ingon-ingone, raris kaserahang ring wong Lewi sane ngayah ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

48Sasampune punika paraprawirane sane sampun mimpin wadua bala Israele punika raris tangkil ring Dane Musa, 49sarwi matur piuning kadi asapuniki: “Sakancan prajurite sane pimpin tiang sampun etang tiang makasami, tur panggihin tiang makasami jangkep, tan wenten angan adiriko sane ical. 50Sane mangkin tiang sareng sami sampun molih jejarahane sane sampun ambil tiang suang-suang marupa: mas, gelang tangan, gelang cokor, ali-ali, anting-anting miwah kalung. Duaning punika barang-barange puniki sami aturang tiang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, makadados panaur urip tiange, mangdane Ida tetep nyayubin tiang sareng sami.” 51Dane Musa miwah Eleasar tumuli nrima mase punika makasami marupa pepayasan sarwa mas. 52Aturan paraprawirane punika meh-mehan wenten satak kilogram bobotipun. 53Paraprajurite sane tan dados prawira, ngambil jejarahan punika pabuat ipun newek. 54Dane Musa miwah Dane Eleasar tumuli makta mase punika ka Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin bangsa Israele.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index