Search form

CACAH JIWA 33

Pamargi saking Mesir rauh ka Moab

1Sasampun bangsa Israele kesah saking Mesir, mamargi manut barisan suku bangsannyane suang-suang, kapimpin antuk Dane Musa miwah Harun, ipun masandekan ring makudang-kudang genah. 2Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang mangda Dane Musa nyatet wastan genah-genahe sane kadadosang genah masandekan buat ngwangun pakemahan.

3Bangsa Israele kesah saking Mesir, nuju tanggal limolas sasih sane kaping pisan, inggih punika rahina sane kaping pisan sawusan Rerainan Paskahe sane pangawit. Sajeroning pasayuban Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun kesah saking kota Rameses, kasaksinin antuk bangsa Mesire, 4sane pada sedek nanem sawan pianak-pianaknyane sane paling keliha, sane sampun kapademang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Malantaran punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngukum dewa-dewan wong Mesire.

5Sasampune bangsa Israel kesah saking Rameses, ipun raris ngwangun pakemahannyane ring Sukot. 6Wusan punika ipun raris ngwangun pakemahannyane ring Etam ring sisin tegal melakange. 7Saking irika ipun mawali malih ka Pi-Hahirot, ring dangin Baal-Sepone, raris ngwangun pakemahannyane nampek ring Migdol. 8Sasampune punika raris makaon saking Pi-Hahirot tumuli nglintangin Segara Abang, raris ngranjing ka tegal melakang Sure. Sasampune mamargi tigang rahina suenipun, ipun raris ngwangun pakemahannyane ring Mara. 9Saking irika ipun ngraris ka Elim, tur ngwangun pakemahan irika, santukan irika wenten toya klebutan roras miwah wit korma pitung dasa.

10Sasampune punika ipun raris kesah saking Elim, tur ngwangun pakemahannyane nampek ring Segara Teberau. 11Sapanglanturipun, ipun raris ngwangun pakemahannyane ring tegal melakang Sine. 12Sasampune punika raris ngwangun pakemahannyane nampek ring Dopka. 13Sasampune punika raris ring Alus. 14Wusan punika ipun raris ngwangun pakemahannyane ring Rapidim, nanging irika nenten wenten toya inum.

15-37Saking Rapidim ipun ngraris ka Gunung Hor, tur ngwangun pakemahannyane ring genah-genah sane inucap ring sor puniki, inggih punika: ring tegal melakang Sinaine, ring Kibrot-Taawa (wiadin Setran Anake Momo), ring Haserot, ring Ritma, ring Rimon-Peres, ring Libna, ring Risa, ring Kehelata, ring Har-Saper, ring Harada, ring Makelot, ring Tahat, ring Tarah, ring Mitka, ring Hasmona, ring Moserot, ring Bene-Yaakan, ring Hor-Gidgad, ring Yotbata, ring Abrona, riong Esion-Geber, ring tegal melakang Sine (inggih punika ring Kades), miwah ring Gunung Hor ring wates tanah Edome.

38-39Saking pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Pandita Harun raris munggah ka Gunung Hor. Irika dane seda, nuju tanggal apisan sasih sane kaping lima, taun sane kaping petang dasa, sasampune bangsa Israele kesah saking Mesir. Duk dane seda Dane Harun mayusa 123 taun.

40Duk punika Ida Sang Prabu Arad, sane madeg ratu ring sisi kelod tanah Kanaane, mireng gatra mungguing bangsa Israele sedek mamargi ngungsi panegaran idane.

41-49Sajeroning pamargine saking Gunung Hor ka tanahe dangsah ring Moab, wong Israele ngwangun pakemahannyane ring genah-genah ring sor puniki, luire: ring Salmona, ring Punon, ring Obot, ring reruntuhan Abarime, ring daerah Moab, ring Dibon-Gad, ring Almon-Diblataim, ring Gunung Abarim sane nampek ring Gunung Nebo, miwah ring tanahe dangsah ring Moab, sane nampek ring Tukad Yordane, marep-arepan klawan kota Yerikone ring pantaran Bet-Yesimote klawan Abel-Sitime.

Pituduh-pituduh sadurung nglintangin Tukad Yordane

50Ring tanahe dangsah ring Moab nampek ring Tukad Yordane, marep-arepan klawan kota Yerikone, Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang ring Dane Musa, 51pituduh pabuat bangsa Israele, sapuniki: “Yening kita ngliwatin Tukad Yordane buat ngaug gumi Kanaane, 52kita patut ngulah sawatek jlemane ane ada di gumine ento. Arca-arcannyane ane malakar aji batu, logam, muah tongos-tongosnyane mabakti, ento makejang patut uugang kita. 53Kita patut ngrampas tur ngaug tanahe ento, sawireh Ulun ane maicayang teken kita. 54Sasubane keto, kita patut ngedumang tanahe ento di pantaran suku-suku bangsa Israele muah palingsehan-palingsehannyane malantaran nganggon undi. Palingsehan ane gede, patut ia baang eduman waris ane linggah, muah palingsehan ane cerikan baang ia eduman waris bedikan. 55Yening kita tusing ngulah wong uedane ane nongos di gumine ento, anake ane enu tetep nongos ditu lakar makewehin kita, waluya buka biase di matane, wiadin duine di batise. Mani wekas ia lakar nyiatin kita. 56Yening kita tusing ngulah ia, kita ane lakar sirnayang Ulun, buka rencanan Ulune buat lakar nyirnayang ia.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index