Search form

CACAH JIWA 34

Wates-wates jagate punika

1Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang ring Dane Musa, 2titah-titah sane kadi asapuniki pabuat bangsa Israele: “Tusingja buin amunapa makelonne kita lakar ngaug gumi Kanaane, gumi ane paicayang Ulun teken kita, makadadi warisan kitane. Bates-bates gumine ento kene: 3Bates kelodne lakar nglajur uli tegal melakang Sine, nuluh bates gumi Edome. Bates kanginne, ngawit uli tanggu kelod Segara Matine, 4lantas mabelok ngelodang ngungsi rurunge ka Akrabim, terus ka Sin kanti neked di tanggu kelod Kades-Barneane. Uli ditu mabelok ngaja kauhang neked ka Hasar-Adar, muah terus ka Asmon. 5Ditu batese mabelok ka lebake di bates gumi Mesire, laut bedah di Segara Tengah.

6Segara Tengahe ento dadi bates gumin kitane ane kauh.

7Bates kajanne, ngawit uli Segara Tengah ngungsi ka Gunung Hor, 8tur uli ditu ngungsi ka rurunge di Hamat, laut nglantur ka Sedad, 9muah ka Sipron tur bedah di Hasar-Enan.

10Bates kanginne ngawit uli Hasar-Enan ka Sepam, 11uli ditu tuun ka Ribla, dangin Aine, laut nglantur ka bukit-bukite di pasisi kangin Danu Galileane. 12Laut ngelodang nuluh Tukad Yordane kanti neked di Segara Mati. Aketo bates gumin kitane makaileh.”

13Irika Dane Musa tumuli ngandika ring bangsa Israele sapuniki: “Puniki tanah sane jaga tampi semeton, malantaran antuk undi. Tanah-tanah punika patut kadum sareng asia nanggu atenga saking suku bangsa Israele, satinut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14Suku-suku Ruben, Gad miwah suku Manase atenga, sampun nampi dumannyane tur tanahe punika sampun kadumang manut kulawarga-kulawargannyane suang-suang. 15Tanahipune punika magenah ring dangin Tukad Yordane, marep-arepan ring kota Yerikone.”

Parapamimpin sane kapetegenin buat ngedumang tanahe punika

16Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa, sapuniki: 17“Ane patut ngedumang tanah di pantaran kitane, nah ento Pandita Eleasar muah Yosua pianak Nune. 18Pilihja pamimpin adiri uli suku-suku bangsa Israele suang-suang, buat nulungin Eleasar muah Yosua ngedumang tanahe ento.” 19-28Puniki parapamimpine sane kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa:

SUKU PAMIMPIN
Yehuda Kaleb okan Dane Yepune
Simeon Samuel okan Dane Amihud
Benyamin Elidad okan Dane Kislon
Dan Buki okan Dane Yogli
Manase Haniel okan Dane Epod
Efraim Kemuel okan Dane Siptan
Sebulon Elisapan okan Dane Parnah
Isakar Paltiel okan Dane Asan
Aser Ahihud okan Dane Selomi
Naptali Pedael okan Dane Amihud

29Puniki parapamimpin sane kapangandikayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat ngedumang tanah warisan ring pantaran bangsa Israele ring jagat Kanaan.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index