Search form

CACAH JIWA 4

Tetegenan wong Lewine sane saking palingsehan Dane Kehat

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang Dane Musa miwah Dane Harun, 2mangda dane ngwentenang cacah jiwa ring pantaran wong Lewi sane saking palingsehan Dane Kehat, manut palelintihan miwah kulawargannyane suang-suang, 3raris nyatet pesengan sakancan anake lanang-lanang sane mayusa tigang dasa ngantos seket taun, sane mrasidayang makarya ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Sane dados pakaryannyane inggih punika ngetangang barang-barang sane pinih suci.

5Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang pituduh-pituduh ring Dane Musa kadi asapuniki: “Yen masanne lakar ngembus kemah, Harun muah pianak-pianakne patut macelep ka Kemah Linggih Ulune, laut nuunang kordene ane di arep Peti Prajanjiane, tur nekepin Petine aji kordene ento. 6Sasubane keto Petine ento patut buin katekepin baan kulit ane alus. Tanggu duur angkebin buin baan kain biru. Suba keto Petine ento kaugin sanan panegenane.

7Ia patut ngebatang kain biru abidang di duur meja tongos aturan rayunan ane katur teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, lantas di duur mejane ento ia patut ngejang pinggan, pasepan wadah menyan, baki wadah aturan, muah caratan wadah aturan yeh anggure. Buina rotine patut setata ada di duur mejane ento. 8Ia patut ngangkebin barang-barange ento aji kain barak abidang, tur di duur kain barake ento buin kangebin aji kulit alus abidang. Suba keto mejane ento kaugin sanan panegenane.

9Ia patut nyemak kain biru abidang, tur ngangkebin tongos lampu kayang ka lampu-lampunne, sepit muah wadah abunne muah wadah lengis saitune makejang. 10Tongos lampu muah sakancan prabotane makejang patut kakaput aji kulit alus abidang, laut kapejang di tongos panegenane.

11Sasubane keto, ia patut ngebatang kain biru abidang di duur pamorboran aturane ane malakar aji mas ento, laut nekepin buin aji kulit alus abidang, suud keto laut asukang sanan panegenane ento. 12Sakancan prabot ane kagunayang di Tongose Ane Suci patut kajemak tur kakaput aji kain biru abidang. Suba keto laut angkebin aji kulit alus abidang, lantas pejang di tongos panegenane. 13Ia patut mresihin abun pamorboran aturane ane malengis ento laut ngebatang kain tangi abidang di duur pamorboran aturane ento. 14Buina di duur kain tangine ento ia patut ngejang sakancan prabote ane kagunayang sajeroning pangubakti sig pamorboran aturane ento, luire: wadah api, garpu, sekop muah bak. Sasubane keto ia patut ngangkebin aji kulit alus abidang, lantas ngaugang sanan panegenane. 15Yen suba masanne ngembus kemah, palingsehan Kehate patut teka laut negen barang-barange ane suci ento, nangingke sasubane Harun muah pianak-pianakne pragat ngangkebin sakancan barang muah prabote makejang. Anake uli palingsehan Kehate, tusing dadi ngusud barang-barange ane suci ento. Yen ia ngusud, ia lakar mati.

Aketo tetegenan palingsehan Kehate, dikalane kemahe ento kakisidang.

16Eleasar, pianak Harune ane dadi pandita, patut negen tetegenan buat ngitungang Kemahe ento makabungkul, muah lengis buat lampu-lampune, menyan, aturan gandume, lengis upacara muah sakancan ane di tengah Kemahe ento, ane suba kanehang pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

17Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Musa miwah ring Dane Harun, sapuniki: 18-19“Barang-barange ento, barang-barang ane suba kanehang buat Ulun. Sawireh keto, yatnainja apang eda kanti ada uli palingsehan Kehate ento maekin barang-barange ento. Yen ia kanti maekin barang-barange ento ia lakar mati. Apang eda kanti buka keto, Harun muah pianak-pianakne patut macelep ka tengah Kemah Sucine, tur matujuhin asing-asing wong Kehate ento, encen ane dadi tetegenan muah aba-abaannyane suang-suang, muah apa ane patut abana. 20Nanging dipradene wong Kehate ento masih milu macelep di tengah Kemah Sucine tur milu nepukin parapanditane nabdabang barang-barange ento, buat lakar kakisidang, wong Kehate ento lakar mati.”

Tetegenan wong Lewi sane saking palingsehan Dane Gerson

21Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang Dane Musa, 22mangda dane ngwentenang cacah jiwa ring pantaran wong Lewi, sane saking palingsehan Dane Gerson, manut palelintihan miwah kulawargannyane suang-suang. 23Dane Musa patut nyatet pesengan sakancan anake lanang-lanang sane mayusa tigang dasa ngantos seket taun, sane mrasidayang makarya ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. 24Anake punika polih tetegenan buat ngangkut barang-barange inucap ring sor puniki, inggih punika: 25Kemah Sucine, angkeb Kemah sane ring tengah, angkeb sane ring jaba, kulit sane alus sane kanggen ngangkebin saking duur, korden sane ring lawang Kemahe punika, 26korden-kordene miwah tali-tali buat natar ring sisin Kemahe miwah pamorboran aturane, korden sane ring gapuran natare, miwah sakancan prabot sane kanggen masang barang-barang punika. Dane sareng sami kapategenin buat ngetangang sakancan pakaryan sane ngeniang indik barang-barange punika. 27Dane Musa miwah Dane Harun patut ngenterang indike punika, mangda karya sane kaserahang antuk Dane Harun miwah oka-okan danene ring wong Gerson punika kalaksanayang sapatutipun, tur sakancan barang sane patut kangkut, mangda sami kangkut. 28Kadi asapunika tetegenan palingsehan Dane Gerson ring jeroan kemahe punika. Dane sareng sami patut nglaksanayang tetegenan punika kapimpin antuk Dane Itamar okan Dane Harun.

Tetegenan wong Lewi sane saking palingsehan Dane Merari

29Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang Dane Musa, mangda dane ngwentenang cacah jiwa ring pantaran wong Lewi sane saking palingsehan Dane Merari, manut palelintihan miwah kulawargannyane suang-suang. 30Dane Musa patut nyatet pesengan anake lanang-lanang sane sampun mayusa tigang dasa ngantos seket taun, sane mrasidayang makarya ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. 31Anake punika kicen tetegenan buat ngangkut sakancan tulang-tulang Kemah Sucine, balok-baloknyane, sesaka-sesakannyane miwah sendi-sendinnyane. 32Kadi asapunika taler adegan-adegan sane ngiter natar Kemahe punika, miwah sendinnyane, patok-patok miwah tali-talinnyane makamiwah sakancan prabot sane kagunayang buat nyujukang panyengker-panyengker natare punika. Asing-asing anak kapangandikayang ngangkut barang-barang sane sampun kapastiang buat ipun suang-suang. 33Kadi asapunika tetegenan palingsehan Dane Merari sajeroning ayahannyane ring Kemah Sucine. Pakaryannyane punika patut kalaksanayang, kapimpin antuk Dane Itamar, okan Dane Harun.

Cacah jiwan wong Lewine

34-48Anut ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Dane Musa, Dane Harun miwah parapamimpin pasamuane, raris ngwentenang cacah jiwa ring pantaran wong Lewine, sane tigang palingsehan punika, inggih punika palingsehan Kehat, Gerson miwah Merari. Dane ngamargiang cacah jiwa punika ring sabilang palelintihan miwah sabilang kulawarga. Dane nyatet pesengan sakancan anake lanang-lanang sane mayusa tigang dasa ngantos rauh seket taun, sane mrasidayang ngayah ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pamuputipun kakeniang sakadi ring sor puniki:

PALINGSEHAN GEBOGANNYANE
Saking Dane Kehat 2.750 diri
Saking Dane Gerson 2.630 diri
Saking Dane Merari 3.200 diri
__________ Gebogannyane makasami 8.580 diri

49Malantaran Dane Musa, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang mangda asing-asing anak kadaptarang tur kicen tetegenannyane suang-suang, ngeniang ring indik sane patut ancangin wiadin tegen ipun.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index