Search form

CACAH JIWA 5

Pidabdab ngeniang indik anak sane leteh

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa, sapuniki: 2“Tekedangja titah Ulune ene teken bangsa Israele, kene: Anake ane kena sakit kulit ane raat, anak ane mesuang nanah uli di awakne, anak ane ngusud bangke, patut kapesuang uli pakemahan Israele. 3Anake ane leteh buka keto patut katunden magedi, apanga ia tusing ngletehin pakemahane, sig tongos Ulune malinggih ngajak kaulan Ulune.” 4Irika wong Israele raris ngamargiang indike punika. Sakancan anake sane sakadi asapunika sami kamedalang saking pakemahannyane.

Indik naur danda

5Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang pidabdabe sane ring sor puniki malantaran Dane Musa, 6pabuat bangsa Israele. Yening wenten anak sane nenten satia ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ngardi dosa marep ring anak lianan, 7ipun patut nganken dosannyane, tur naur danda sategepipun saha kawewehin apahliman ring anake punika. 8Nanging yening anake punika sampun padem, tur nenten maderbe kadang warga, kenginan jinah dandane punika patut katurang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur punika dados pikolih sang pandita. Sajaba punika ipun patut ngaturang biri-biri muani asiki buat ngamargiang upacara pamrastaning dosa buat anake iwang punika. 9Kadi asapunika taler sakancan aturan sane istimewa sane katurang antuk wong Israele ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika dados pikolih sang pandita sane nrima aturane punika. 10Aturan sane kaserahang ring sang pandita, punika patut kambil pabuat sang pandita ngraga.

Indik anak lanang sane sumangsaya ring rabinnyane

11Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang mangda Dane Musa, 12-14ngrauhang pidabdab-pidabdab sane ring sor puniki, ring wong Israele. Upami wenten anak muani sane marasa mungguing somahipune nenten satia ring ipun. Ipun sumangsaya mungguing somahipune sampun ngletehin deweknyane, malantaran matemu semara ngajak anak muani lianan. Nanging menawita anake muani punika durung purun ngamastiang santukan somahipune nglaksanayang indike punika saking silib, samaliha nenten wenten saksi, tur somahipune punika nenten katangehan. Wiadin wenten taler anak muani sane sangsaya ring somahipune yadiastun somahipune tansah satia ring ipun. 15Ring sajeroning paindikan sane kekalih punika, anake muani punika patut ngajak somahipune nangkil ring ajeng sang pandita. Ipun taler patut ngaturang aturan sane perlu pabuat paindikane punika, inggih punika: tepung gandum akilogram. Tepunge punika nenten patut kadagingin minyak saitun, wiadin kabebehin menyan, santukan aturane punika kawitnya saking anak muani sane sangsaya, sane tetujonipun buat muktiang tetarkannyane, punapike indike punika wiakti, punapike nenten.

16Sang pandita patut ngajak anake luh punika ka ajeng, tur ngandikayang ipun mangda majujuk ring arepan pamorboran aturane. 17Sasampune punika sang pandita ngambil cobek tanah asiki, raris kadagingin toya suci akidik. Sasampune punika dane patut ngambil tanah akidik saking lanten Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur kadukang ring toyane punika, mangda toyane punika dados toya cor. 18Wusan punika, bok anake luh punika patut kagambahang, tur tepung sane jaga katurang kagenahang ring limanipune. Cobek sane madaging toya cor punika patut kagamel ngraga antuk sang pandita. 19Sasampune punika sang pandita patut nguncarang sumpah, tur anake luh punika patut kapangandikayang mamisinggihang sumpah punika. Sang pandita patut nguncarang sumpah sane kadi asapuniki: “Yening eluh tusing saja mamitra, eluh tusing kena temah ane ada di yehe ene. 20Nanging yening eluh suba mamitra, 21dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa ngawanang adan eluhe dadi temah di pantaran bangsan eluhe. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi apanga seriran eluhe kisut, tur basang eluhe kembung. 22Yehe ene lakar macelep kabasang eluhe, tur ngranayang basang eluhe kembung muah seriran eluhe kisut.”

Anake eluh punika patut masaur sapuniki: “Inggih titiang mamisinggih. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa nibakang paindikane punika ring titiang.”

23Sasampune punika, sang pandita patut nyuratang temahe punika, raris ngusap antuk toya sane wenten ring cobeke punika. 24Nanging sadurung sang pandita ngandikayang anake luh punika nginem toya sane mrasidayang ngawinang ipun sakit, 25sang pandita ngambil dumun aturan tepunge saking liman anake luh punika, raris kangkat katurang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli tepunge punika kagenahang ring duur pamorboran aturane. 26Sasampune punika sang pandita patut ngambil tepunge agemel makadados cihna aturan, raris kaborbor ring pamorboran aturane. Pamuputipun anake luh punika kapangandikayang nginem toyane punika. 27Yen upami anake luh punika sampun mamitra, toyane punika jaga ngawinang ipun marasa sakit pisan. Basangipune jaga kembung, miwah seriranipune pacang kisut. Wastanipune jaga dados temah ring pantaran bangsanipune. 28Nanging yen upami ipun nenten iwang, ipun tan keneng temah, tur ipun pacang mrasidayang ngembasang rare malih.

29-30Kadi asapunika pidabdab ngeniang indik anak lanang sane sangsaya tur ngaranin mungguing somahipune sampun mamitra. Anake luh punika patut kapangandikayang majujuk ring arepan pamorboran aturane, tur sang pandita patut ngamargiang upacara punika. 31Kurenanipune luput saking kiwangan, nanging anake luh punika, yen ipun iwang, ipun patut nampi karma palanipune.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index