Search form

CACAH JIWA 5:12-14

12-14ngrauhang pidabdab-pidabdab sane ring sor puniki, ring wong Israele. Upami wenten anak muani sane marasa mungguing somahipune nenten satia ring ipun. Ipun sumangsaya mungguing somahipune sampun ngletehin deweknyane, malantaran matemu semara ngajak anak muani lianan. Nanging menawita anake muani punika durung purun ngamastiang santukan somahipune nglaksanayang indike punika saking silib, samaliha nenten wenten saksi, tur somahipune punika nenten katangehan. Wiadin wenten taler anak muani sane sangsaya ring somahipune yadiastun somahipune tansah satia ring ipun. 15Ring sajeroning paindikan sane kekalih punika, anake muani punika patut ngajak somahipune nangkil ring ajeng sang pandita. Ipun taler patut ngaturang aturan sane perlu pabuat paindikane punika, inggih punika: tepung gandum akilogram. Tepunge punika nenten patut kadagingin minyak saitun, wiadin kabebehin menyan, santukan aturane punika kawitnya saking anak muani sane sangsaya, sane tetujonipun buat muktiang tetarkannyane, punapike indike punika wiakti, punapike nenten.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index