Search form

CACAH JIWA 7:12-83

12-83Parapamimpine punika ngaturang aturannyane suang-suang, manut giliran sane kadi asapuniki:

RAHINA SUKU PAMIMPINNYANE
Kaping 1 Yehuda Dane Nahason okan Dane Aminadab
Kaping 2 Isakar Dane Netaneel okan Dane Suar
Kaping 3 Sebulon Dane Eliab okan Dane Helon
Kaping 4 Ruben Dane Elisur okan Dane Sedeur
Kaping 5 Simeon Dane Selumiel okan Dane Surisadai
Kaping 6 Gad Dane Eliasap okan Dane Rehuel
Kaping 7 Epraim Dane Elisama okan Dane Amihud
Kaping 8 Manase Dane Gamaliel okan Dane Pedasur
Kaping 9 Benyamin Dane Abidan okan Dane Gideoni
Kaping 10 Dan Dane Ahieser okan Dane Amisadai
Kaping 11 Aser Dane Pagiel okan Dane Okran
Kaping 12 Naptali Dane Ahira okan Dane Enan

Aturan sane katurang antuk parapamimpine punika sami pateh, inggih punika: pinggan perak asiki sane bobotipun 1,5 kilogram, miwah waskom perak asiki sane bobotipun 800 gram, manut timbangan sane resmi. Wadahe makakalih puniki bek kadagingin tepung madukan minyak, pabuat aturan gandum. Sapangrarisipun pinggan mas sane mabobot 110 gram asiki, sane bek madaging menyan, banteng jagiran aukud, biri-biri muani aukud miwah panak biri-biri sane matuuh ataun aukud, pabuat aturan maborbor, miwah kambing muani aukud pabuat aturan panyupat dosa; miwah banteng kalih ukud, biri-biri muani limang ukud, kambing muani limang ukud, miwah biri-biri sane matuuh ataun limang ukud pabuat aturan karahayuan.

84-88Aturan sane katurang antuk parapamimpine makaroras punika, pabuat aturan pamlaspas pamorboran aturane, makasami geboganipun wenten:

-- Pinggan perak roras, miwah waskom perak roras, sane bobotipun makasami wenten 27,6 kilogram.

-- Pinggan mas roras sane bobotipun sami wenten 1,32 kilogram sane bek madaging menyan.

-- Banteng jagiran roras ukud, biri-biri muani roras ukud, miwah panak biri-biri sane muani sane matuuh ataun roras ukud, kasarengin antuk aturan gandum, makadados aturan pangenep pabuat aturan sane maborbor.

-- Kambing roras ukud pabuat aturan panyupat dosa.

-- Banteng jagiran patlikur, biri-biri muani nem dasa, kambing muani nem dasa, panak biri-biri sane matuuh ataun nem dasa, pabuat aturan karahayuan.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index