Search form

CACAH JIWA 9

Rerainan Paskah sane kaping kalih

1Ring sasih sane kaping pisan, ring taun sane kaping kalih, sasampun bangsa Israele makaon saking jagat Mesir, Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Musa ring tegal melakang Sinaine, kadi asapuniki: 2-3“Kayang tanggal patbelas di bulane ene, ngawit uli mara surup suryane, bangsa Israele patut Marerainan Paskah satinut teken pidabdab ane suba katetepang.” 4Duaning punika Dane Musa raris ngandikayang bangsa Israele mangda Marerainan Paskah. 5Kenginan ring tanggal patbelas nyoreang, ring sasih sane kaping pisan punika, bangsa Israele Marerainan Paskah ring tegal melakang Sinaine. Makasami laksanayang ipun nenten wenten sane lempas ring pitutuh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun pituduhang Ida ring Dane Musa.

6Nanging manut sopacaraning agama, wenten makudang-kudang anak sane leteh, santukan ipun sampun ngusud sawa, kenginan ipun nenten mrasidayang sareng-sareng Marerainan Paskah ring rahinane punika. Anake punika tumuli pada rauh tangkil ring Dane Musa miwah Dane Harun, 7saha matur sapuniki: “Tiang sareng sami puniki leteh, santukan tiang sampun ngusud sawa. Nanging punapi awinannya tiang kanehang ngantos tiang nenten kajak sareng-sareng ngaturang aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinarengan ring nyaman tiange tunggil bangsa?”

8Dane Musa raris masaur sapuniki: “Ledang semeton nyantosang, kantos tiang polih pituduh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

9Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa, 10mangda dane ngrauhang ring bangsa Israele kadi asapuniki: “Yening di pantaran kitane wiadin katurunan kitane ada ane leteh malantaran ia ngusud sawa, wiadin ada ane maleluasan joh, nanging ia dot kenehne Marerainan Paskah, 11ia dadi marerainan, sakewala ia patut durian buin abulan, nah ento di tanggal patbelas, di bulane ane kaping pindo. Luihangja rerainane ento malantaran naar roti ane tan paragi muah jukut ane pait. 12Sisan dedaarane ento tusing pesan dadi sisaang kanti buin mani semengane, tur tulang wewalungan ane kanggon aturan di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing pesan dadi elung angan akatih. Luihangja Rerainan Paskahe ento manut pidabdab ane suba katetepang. 13Nanging anake ane tusing leteh manut sopacaraning agama, muah ia tusing sajeroning maleluasan, laut ia tusing Marerainan Paskah, anake ento tusing buin kitung dadi kaulan Ulune, sawireh ia tusing maturan teken Ulun di dina ane suba kapastiang. Anake ento patut ngemasin dosannyane niri.

14Yening ada wong pendonan ane nongos di pantaran kitane, makeneh milu Marerainan Paskah, ia patut milu marerainan satinut teken pidabdab muah sopacara ane suba katetepang. Pidabdab ane patuh kalaksanayang pabuat wong Israel yadian marep teken wong sunantara.”

Mega sane ngendih

(Par. 40:34-38)

15-16Ritatkala Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa kadegang, ring rahinane punika, tumuli wenten mega tumurun nyayubin Kemahe punika. Ritatkalaning wengi megane punika kanten ngendih sakadi geni. 17Sabilang megane punika munggah, wong Israel ngancit kemahnyane, tumuli magingsir tur ring dijaja megane punika turun, irika ipun ngwangun pakemahanipune. 18Bangsa Israele ngancit pakemahannyane wantah malantaran titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kadi asapunika taler rikalaning jaga nyujukang pakemahan punika, taler malantaran titah Ida Sang Hyang Widi Wasa kewanten. Yening megane nenten magingsir saking Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, bangsa Israele tetep makemah ring genahe punika. 19Yening megane punika sue magenah ring duur Kemahe punika, bangsane punika taler sairing ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur nenten magingsir saking irika. 20Ring asapunapine, megane punika wantah makudang-kudang rahina kewanten magenah ring duur Kemahe punika. Sajeroning ipun jenek ring pakemahan wiadin ipun magingsir saking irika, ipun wantah sairing ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. 21Ring asapunapine megane punika jenek ngawit saking sandikalane ngantos rauh semengan kewanten, tur rikala megane punika munggah, bangsane punika taler ngiring magingsir. Sabilang megane punika munggah, ipun taler magingsir. 22Punapike punika wantah kalih rahina, asasih, ataun wiadin langkungan, sakantun megane magenah ring duur Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, bangsane punika nenten jaga magingsir saking irika. Nanging yening megane punika munggah, bangsane punika raris magingsir. 23Dadosipun, bangsa Israele punika jenek ring satunggaling genah, wiadin magingsir saking genahe punika, ipun satinut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun titahang Ida ring Dane Musa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index