Search form

CACAH JIWA 9:7

7saha matur sapuniki: “Tiang sareng sami puniki leteh, santukan tiang sampun ngusud sawa. Nanging punapi awinannya tiang kanehang ngantos tiang nenten kajak sareng-sareng ngaturang aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinarengan ring nyaman tiange tunggil bangsa?”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index