Search form

یوهَنّا 11

ایل‌آزَرئے مَرک

1مَرتا و مَریم دو گهار اتنت. آیانی کَلّگا، مان بئیت‌اَنیایا، ایل‌آزَر نامیٚن مردے ناجۆڑ اَت. 2مَریم هما اَت که ایسّائے پادی گۆن اَتر شُشتنت و گۆن وتی مودان هُشک کتنت، انّون آییئے برات ایل‌آزَر ناجۆڑ اَت. 3آییئے گهاران په ایسّایا کُلئو کت که: «تئیی دۆست نادراه اِنت.» 4وهدے که ایسّایا اے هبر اشکت گوَشتی: «اے نادراهی آییا دیٚم په مَرکَ نبارت، په هُدائے شان و شئوکتا یک نشانیے بیت، تانکه هُدائے چُکّ هم چه اے راها په مزنی و شئوکت برسیت.» 5ایسّایا مَرتا، آییئے گهار و ایل‌آزَر دۆستَ بوتنت.

6وهدے که چه ایل‌آزَرئے ناجۆڑیا سَهیگ بوت، دگه دو رۆچ هما جاها که داشتگ‌اَتی مهتل بوت. 7گڑا گۆن مُریدانی گوَشت: «بیاییٚت پدا دیٚم په یَهودیَّها برئویٚن.» 8مُریدان درّایٚنت: «او استاد! اے هبرا دیٚر نگْوستگ که یَهودیان لۆٹت ترا سِنگسار بکننت. پدا همۆدا رئوگَ لۆٹئے؟» 9ایسّایا پسّئو دات: «باریٚن رۆچئے رۆژنایی دوازده ساهت نه‌اِنت؟ کَسے که رۆچا راهَ رئوت نَلَکُشیت و ٹگلَ نوارت، چیّا که جهانئے رۆژناییا گندیت. 10بله اگن کَسے شپا راه برئوت لَکُشیت، چیّا که آییا هچ رۆژناییے دیٚما نیٚست.» 11ایسّایا اے گوَشت و گیٚش کتی: «مئے دۆستیٚن ایل‌آزَر وَپتگ، بله منَ رئوان و آییا پادَ کنان.» 12مُریدان گوَشت: «واجه! اگن واب اِنت، اَلّما دْراهَ بیت.» 13ایسّایا آییئے مَرکئے بارئوا هبرَ کت، بله آیان هئیالَ کت که ایل‌آزَر اَنچش وَپتگ و واب اِنت. 14آ وهدی ایسّایا آ سرکِچ داتنت که: «ایل‌آزَر مرتگ. 15نون په شُمئیگی شادمان آن که اۆدا نبوتگان. په چے که نون باور کتَ کنیٚت. بیاییٚت، آییئے گورا رئویٚن.» 16توما که آاِش «جاڑۆ» نامیٚنتگ‌اَت، گۆن آ دگه مُریدانی گوَشت: «بیاییٚت، ما هم برئویٚن و گۆن آییا هۆر بمریٚن.»

ایسّا زندمان و آهِرَت اِنت

17وهدے که ایسّا اۆدا آتک و رَسِت، سَهیگ بوت چار رۆچ اِنت که ایل‌آزَر کَبر کنگ بوتگ. 18بئیت‌اَنیا تان اُرْشَلیما، سئے کیلومترئے کِساس+ اَت. 19بازیٚن یَهودے پُرسئے هاترا، مَرتا و مَریمئے کِرّا آتکگ‌اتنت. 20وهدے مَرتا سَهیگ بوت که ایسّا پیٚداک اِنت، آییئے پیٚشوازیا شت، بله مَریم مَنت. 21مَرتایا گۆن ایسّایا گوَشت: «او واجه! اگن تئو اِدا ببوتیٚنئے، منی برات نمرتگ‌اَت. 22بله اَنگت زانان، هر چیز که تئو چه هُدایا بلۆٹئے په تئو بکشاییت.» 23ایسّایا گوَشت: «تئیی برات پدا زندگَ بیت.» 24مَرتایا گوَشت: «منَ زانان که آهِرزمانا زندگَ بیت.» 25ایسّایا گوَشت: «من زندمان و آهِرَت آن. اگن کَسے په من ایمّان بیاریت تۆرے بمریت، پدا هم زندگَ بیت. 26هرکَس که زندگ اِنت و په من باورَ کنت، هچبرَ نمریت. باریٚن اے هبرا باورَ کنئے؟» 27مَرتایا گوَشت: «هئو واجه! منا باور اِنت که تئو مَسیه ائے، هُدائے هما چُکّ ائے که باید اِنت اے جهانا بیئیت.»

ایسّائے گریٚوگ

28چه اے گپّانی گوَشگا و رَند، مَرتا شت وتی مَریمیٚن گهاری تئوار کت و په هَلوَتی گوَشت: «استاد آتکگ و ترا لۆٹیت.» 29وهدے مَریما اے اشکت، هما دمانا چِست بوت و ایسّائے کِرّا شت. 30ایسّا اَنگت آ میٚتگا نرَسِتگ‌اَت و همۆدا اَت که مَرتا آییئے گِندگا شتگ‌اَت. 31هما یَهودی که مَریمئے لۆگا اتنت و آییا دلبڈّی دئیگا اتنت، وهدے دیستِش که آ په اِشتاپی پاد آتکگ و چه لۆگا در آیگا اِنت، آییئے رَندا کپتنت، گۆن وتِش گوَشت: «بلکیٚن په گریٚوگا کَبرئے سرا رئوت.»

32بله مَریم همۆدا شت و سر بوت که ایسّا اۆدا اَت و آ دیستی. نون ایسّائے پادان کپت و گوَشتی: «او واجه! اگن تئو اِدا ببوتیٚنئے، منی برات نمرتگ‌اَت.» 33وهدے ایسّایا مَریم گۆن آ یَهودیان که آییئے همراه اتنت گریٚوان دیست، آهے چه دلا کَشّت و سکّ پَدَرْد بوت و 34جُستی کت: «شما ایل‌آزَر کجا کبر کتگ؟» پسّئو داتِش: «واجه، بیا و بچار!» 35چه ایسّائے چمّان اَرس ایٚر رِتکنت. 36یَهودیان گوَشت: «بچاریٚت چکّدر دۆستی بوتگ.» 37چه یَهودیان لهتیٚنا گوَشت: «باریٚن اے مرد که کۆرئے چمّی بینا کتنت، ایل‌آزَری چه مَرکا رَکّیٚنت نکت؟»

ایل‌آزَرئے زندگ بئیگ

38رَندا، ایسّا اَنچش که چه دلا آه کَشّگا اَت، کَبرئے سرا آتک. کَبر، یک گارّے اَت که ڈۆکے آییئے دَپا ایٚر اَت. 39ایسّایا گوَشت: «ڈۆکا دور کنیٚت!» ایل‌آزَرئے گهار، مَرتایا، گوَشت: «او واجه! آییئے مَرکا چار رۆچ گْوستگ و بۆَ کنت.» 40ایسّایا پسّئو دات: «باریٚن من نگوَشت اگن ترا ایمّان ببیت، هُدائے شان و شئوکتا گندئے.» 41گڑا ڈۆکِش چه کَبرئے دَپا دور کت، ایسّایا آسمانئے نیٚمگا چارت و گوَشتی: «او پت! تئیی شُگرا گران که منی هبرِت اشکت. 42من زانت که تئو مُدام منی هبرا گۆشَ دارئے، بله اے هبرُن په آ مردمان گوَشت که اِدا اۆشتاتگ‌اَنت، تان باور بکننت که تئو منا رئوان داتگ.» 43چه اے هبران و رَند، ایسّایا گۆن برزیٚن تئوارے گوانک جت: «ایل‌آزَر! در کپ!» 44آ مُردگ، که آییئے دست و پاد کَپُنا اتنت و دیٚمی گۆن دستمالیٚا پۆشیٚنتگ‌اَت، ڈنّا در آتک. ایسّایا گوَشت: «آییا پَچ کنیٚت، بِلّیٚتی که رئوت.»

ایسّائے کُشگئے پَندَل

45مَریمئے گورا آتکگیٚن بازیٚن یَهودیان، وهدے ایسّائے اے کار دیست، ایمّانِش آورت. 46بله لهتیٚن، پَریسیانی کِرّا شتنت و ایسّائے کتگیٚن کارئے هالِش برت و سر کت. 47پَریسی و مزنیٚن دینی پیٚشوایان وتی سرۆکانی دیوانئے باسک و مِمْبَر لۆٹتنت و گوَشتِش: «ما چے کنگا ایٚن؟ اے مرد بازیٚن اَجِکّایی و اَجَبَّتیٚن نِشانی پیٚش دارگا اِنت. 48اگن آییا همے ڈئولا یله بدئییٚن، درستیگیٚن آییئے سرا باورَ کننت، آ وهدی رومیَ کاینت و مئے کئوم و مزنیٚن پرستشگاها گرنت.» 49چه آیان، کیاپا نامیٚن مردیٚا، که آ سالا مستریٚن دینی پیٚشوا اَت، گوَشت: «شما چه بُن و بیٚها چیزے نزانیٚت. 50شما نزانیٚت که سرجمیٚن کئومئے تَباهی و زئوال بئیگئے بدلا، یک مردمیٚئے کُشگ په شما گهتر اِنت؟» 51اے گپّ، آییا وتسر نگوَشت، چیّا که آ سالا، کیاپا مستریٚن دینی پیٚشوا اَت، آییا پیٚشگۆیی کت که ایسّا باید اِنت په کئوما بمریت، 52نه تهنا په آ کئوما، هُدائے درستیگیٚن تَک و پَرکیٚن چُکّان هم یکجاه و یکراه بکنت. 53چه آ رۆچا و رَند، آییئے کُشگئے بند و بستِش بُنگیٚج کت. 54چه اِد و رَند، دگه برے ایسّایا وتا یَهودیانی درنیاما زاهر نکت. گیابانئے نزّیکا، اِپراییم نامیٚن شهریٚا، گۆن وتی مُریدان شت و نِشت.

55یَهودیانی سَرگْوَزئے ائیید، پِسَه، نزّیک اَت و بازیٚن مردمے چه مُلکئے درستیگیٚن هَند و دمگان، اُرْشَلیما آتکگ‌اتنت تان پیٚش چه ائییدا وتا پاک بکننت. 56آ ایسّائے جُست و پُرسا اتنت و مزنیٚن پرستشگاها گۆن یکدگرا گوَشتِش: «باریٚن، اے ائییدا آ نیئیت؟ شما چے گوَشیٚت؟» 57بله مزنیٚن دینی پیٚشوایان و پَریسیان هُکم کتگ‌اَت، هرکَسے که بزانت ایسّا کجا اِنت، هال بدنت تان آییا دستگیر بکننت.

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index