Search form

یوهَنّا 12

مَریم ایسّائے پادان چَرپَ کنت

1چه سَرگْوَزئے ائییدا شَش رۆچ پیٚسر، ایسّا بئیت‌اَنیایا شت که ایل‌آزَرئے لۆگ همۆدا اَت، هما ایل‌آزَر که چه مردگانی زندگ کتگ‌اَت. 2آیان، په ایسّایا شامے تئیار کتگ‌اَت، مَرتایا هِزمتَ کت و ایل‌آزَر گۆن مهمانان ایسّائے کَشا سُپره و پَرزۆنگئے کِرّا نِشتگ‌اَت. 3آ وهدی، مَریما نیٚم تاسیٚئے کِساسا،+ کیمّتییٚن اَترے، چه گهتریٚن سُمبلئے رۆگنا آورت، ایسّائے پادان پِر مُشت و پاد گۆن وتی مود و مَلگۆران هُشک کتنت. اَترئے وشّیٚن بۆ، آ لۆگئے هر کُنڈا تالان بوت.

4همے وهدا یَهودا اِسْکَریوتیا، که چه ایسّائے مُریدان اَت و په همے زوتی، ایسّایی دْرۆهگی و دُژمنانی دستا دئیگی اَت، گوَشت: 5«چیّا اے اَتر په سیٚسَد نُگرهیٚن کُرشا+ بها نبوت تان آ زرّ بزّگیٚن مردمان دئیگ ببوتیٚننت؟» 6آییا اے هبر په بزّگیٚن مردمانی گَمواریئے هاترا نگوَشت، بله پمیٚشا که آ وت ایسّائے رُمبئے کلیتدار اَت و دزّے اَت. آییا هر وهد چه زَرّتورگا چیزے په وتَ زرت. 7ایسّایا گوَشت: «مَریمئے کارا کار مداریٚت، آییا اے رۆگن په منی مَرکئے رۆچا ایٚر کتگ‌اَنت. 8بزّگیٚن مردم هر وهد شمئے گورا هست‌اَنت، بله من دایما گۆن شما نه‌آن.» 9چه یَهودیان بازیٚنیٚا، وهدے اشکت که ایسّا اۆدا اِنت، نه تهنا په ایسّائے گِندگا، په ایل‌آزَرئے گِندگا هم که زندگ بوتگ‌اَت، آتکنت. 10پمیٚشا مزنیٚن دینی سرۆکان ایل‌آزَرئے کُشگئے شئور هم بُرّت. 11چیّا که په آییئے سئوبا، چه یَهودیان بازیٚنے اچ آیان پِر ترّتگ‌اَت و ایسّائے سرا باورمند بوتگ‌اتنت.

ایسّا اُرْشَلیما رئوت

12اے دگه رۆچا، مزنیٚن رُمبے که په ائییدا آتکگ‌اتنت، وهدے زانتِش ایسّا اُرْشَلیمئے راها اِنت، 13گۆن مَچّانی سرسبزیٚن پیشّ و تَکان، په ایسّائے پیٚشوازیا در آتکنت. آیان کوکّار کت: «هوشیانا!» بزان هُدائے شُگرا گریٚن که مئے رَکّیٚنۆک پیٚداک اِنت، اِسراییلئے بادشاها مبارک بات که په هُدائے ناما کئیت.+ 14ایسّایا کُرّگیٚن هَرے در گیٚتک و آییا سوار بوت، اَنچش که هُدائے پاکیٚن کتابَ گوَشیت: 15«او سَهْیونئے دُتَّگ! دگه مترس. نون تئیی بادشاه کُرّگیٚن هَریٚئے پُشتا نِشتگ و پیٚداک اِنت.»+ 16اَولا اے چیزانی مَکسَد په مُریدان پکّا نه‌اَت، بله رَندا که ایسّا په وتی مزنی و شئوکتا رَسِت، مُرید یات و تْرانَگا کپتنت که اے چیز آییئے بارئوا نبیسگ بوتگ‌اَت و مردمان هم گۆن آییا اَنچش کت. 17وهدے که ایسّایا ایل‌آزَر تئوار جت و چه کَبرا زندگ در آورت، بازیٚنے همۆدا اتنت. آیان په وتی دیستگیٚن و اشکتگیٚنانی سرا شاهدی دات. 18آ مزنیٚن رُمب، په اے هاترا ایسّائے پیٚشوازیا آتکگ‌اَت، که اشکتگ‌اَتِش ایسّایا اے اَجِکّایی و اَجَبَّتیٚن نِشانی زاهر کتگ. 19پَریسیان گۆن یکدگرا گوَشت: «بچاریٚت، ماشُما هچ نکنگا ایٚن، سجّهیٚن دنیا آییئے راها اِنت.»

گۆن ایسّایا یونانیانی گندک

20گۆن اے مردمان که ائییدئے رۆچان په پَرستشا اُرْشَلیما آتکگ‌اتنت، لهتیٚن یونانی هم گۆن اَت. 21آ پیلیپُسئے کِرّا آتکنت. پیلیپُس چه جَلیلا، بئیت‌سئیدائے مردمے اَت. گۆن آییا گوَشتِش: «واجه! ما لۆٹیٚن ایسّایا بگندیٚن.» 22پیلیپُس شت و اے هبری گۆن اَنْدْریاسا گوَشت. آ دویٚن شتنت و ایسّااِش هال دات. 23ایسّایا پسّئو دات: «آ وهد آتکگ که انسانئے چُکّ په وتی شان و شئوکتا برسیت. 24اَلّم بزانیٚت، اگن گَندُمئے دانَگ هاکئے چیٚرا مرئوت و ممریت، هچبر چه یک دانَگیٚا گیٚشترَ نبیت، بله اگن کَلّ ببیت بازیٚن دانَگے کاریت. 25هرکَسا که وتی زند دۆستَ بیت، آییا چه دستَ دنت و آ کَسے که اے جهانئے تها چه وتی جانا سرَ گوزیت، آ وتی جانا پَهریٚزیت و په نمیرانیٚن زندمانا سرَ بیت. 26اگن کَسے لۆٹیت منی هِزمتا بکنت، باید اِنت منی رَندا بیئیت. هر جاه که من آن، منی هِزمتکار همۆدا گۆن من اِنت و اگن کَسے منی هِزمتا کنت، منی پت آییا وشنامَ کنت.

وتی مَرکئے بارئوا ایسّائے هبر

27«انّون منی دل بےتاهیر و جلاجۆش اِنت، چے بگوَشان؟ باریٚن بگوَشان: ‹او منی پت! منا چه اے ساهتا برَکّیٚن؟› نه، هبر اِش اِنت که منی آیگئے مُراد و مَکسَد همے وهد و دمان بوتگ. 28او پت! وتی ناما مزنی و شئوکت بدئے.» همے وهدا، یک برزیٚن تئوارے چه آسمانا رُست که گوَشتی: «اے پُرشئوکتیٚن مزنی داتگ و پدا هم دئیان.» 29رُمبے مردم که اۆدا اۆشتاتگ‌اتنت، گۆن اے تئوارئے اِشکنگا گوَشتِش: «گْرندئے تئوار اَت،» آ دگران گوَشت: «پریٚشتگیٚا گۆن آییا گپّ کت.» 30ایسّایا گوَشت: «اے تئوار، په من نه، په شمئے هاترا آتک. 31انّون اے جهانئے شئور و هُکم بُرّگئے وهد اِنت و جهانئے نالاهکیٚن سَردار، شئیتان، ڈنّا در گیٚجگَ بیت. 32وهدے که چه زمینّا چِست کنگَ بان، درستیگیٚن مردمان وتی نیٚمگا کَشّان.» 33ایسّایا اے هبر په آ ڈئولیٚن مَرکیٚا گوَشت که آییئے اِنتزار و ودارا اَت.

34مردمان درّایٚنت: «شَریَتَ گوَشیت که مَسیه تان اَبَد گۆن ما مانیت. گڑا تئو چۆنَ گوَشئے که ‹انسانئے چُکّ چِست کنگَ بیت؟› انسانئے اے چُکّ کئے اِنت؟» 35ایسّایا گوَشت: «تهنا یک گونڈیٚن وهدے رۆژنایی گۆن شما اِنت. تان وهدے که اے رۆژنایی گۆن شما اِنت، گام جنان دیٚما بجُنزیٚت. چُش مبیت که تهارۆکی شمارا بپالۆشیت. کَسے که تهارۆکیا راهَ رئوت، نزانت کجا رئوت. 36تان وهدے که شمارا رۆژنایی گۆن اِنت، په رُژنا ایمّان بیاریٚت، تانکه رۆژناییئے چُکّ ببیٚت.» ایسّایا اے گوَشت و چه آیانی درنیاما شت و چیٚر و اَندیٚم بوت.

یَهودیانی ناباوری

37گۆن ایسّائے اے بازیٚن اَجِکّایی و اَجَبَّتیٚن نِشانیان، اَنگت هم ایمّانِش نیاورت، 38تانکه اِشئیا نَبیّئے هبر پوره ببیت و تُپاک بکپیت، که آییا گوَشتگ‌اَت: «او هُدا! مئے کُلئو کئیا باور کتگ و باریٚن هُدائے واک و کُدرت په کَسیٚا زاهر بوتگ؟»+ 39گڑا آیان باور کت نکت، چیّا که اِشئیایا پدا هم گوَشتگ‌اَت:

40«آیانی چمّ نابینا و

دل سکّ مُهر کتگ‌اَنت تان

گۆن چمّان مگندنت،

گۆن دلان سرکِچ مورنت و

دیٚم په من بِر مگردنت،

تانکه آیان دْراهی ببکشان.»+

41اِشئیایا اے گوَشت، چیّا که ایسّائے مزنی و شئوکتی دیست و آییئے بارئوا هبری دات. 42اَنگت هم یَهودیانی بازیٚن سرۆکان ایمّان آورت. بله چه همے ترسا که پَریسی آیان چه کَنْیسَه و پرستشگاهان در مگیٚجنت، نامِش نگپت. 43چیّا که آیان، انسانئے داتگیٚن اِزَّت و سَتا چه هُدائے داتگیٚن اِزَّت و سَتایا گیٚشتر دۆستَ بوت.

44گڑا ایسّایا گۆن برزیٚن تئوارے گوَشت: «هرکَس منی سرا باور بکنت، نه تهنا منی سرا، منی رَه دئیۆکئے سرا هم باورَ کنت. 45هرکَسے منا گندیت، منی رَه دئیۆکا هم گندیت. 46من اے جهانئے آتکگیٚن رۆژنایی آن، تان هرکَس که منی سرا باور بکنت، تهارۆکیئے تها ممانیت. 47بله اگن کَسے منی هبران بِشکُنت و منی هُکمئے رَندگیریا مکنت، اَنگت هم من آییئے بارئوا شئورے نبُرّان. چیّا که من په جهانئے مئیاریگ کنگا نه، په جهانئے رَکّیٚنگا آتکگان. 48شئور بُرّۆکے هست، تان هرکَس که منا چه وت بسِندیت و منی هبران مَمَنّیت، آییا مئیاریگ بکنت. منی گوَشتگیٚن گپّ و هبر، سوال و جوابئے رۆچا آییا مئیاریگَ کننت. 49چیّا که من وتسر گپّ و هبر نکتگ، هما پتا که منا رئوان داتگ، هُکمی کتگ که چے بگوَشان و چۆن هبر بکنان. 50زانان که آییئے هُکم و پرمان، نمیرانیٚن زند اِنت. آ چیز که منَ گوَشان، هما چیز اَنت که پتا منا گوَشتگ‌اَنت.»

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index