Search form

یوهَنّا 13

مُریدانی پادشۆدی

1سَرگْوَزئے ائییدا یک و دو رۆچ پَشت کپتگ‌اَت، ایسّایا زانت که آییئے آ ساهت و دمان آتکگ و باید اِنت اے جهانا یله بدنت و پتئے کِرّا برئوت. آییا وتی مُرید، مان اے جهانا مِهر بکشاتگ‌اتنت و تان وتی اُمرئے آهِری دمانا تان دلئے جُهلانکیان مِهر بکشاتنت.

2شامئے وهد و دمان اَت و شئیتانا چه پیٚشا شَمونئے چُکّ، یَهودا اِسْکَریوتیئے دل آشُپیٚنتگ‌اَت که ایسّایا بدْرۆهیت و دُژمنانی دستا بدنت. 3ایسّایا زانت که پتا درستیگیٚن چیز آییئے دستا داتگ‌اَنت و چه هُدائے نیٚمگا آتکگ و هماییئے کِرّا رئوگا اِنت. 4نون چه پَرزۆنگئے سرا پاد آتک، کَباهی کِرّے اِشت و لانکیگے سْریٚنا بستی. 5رَندا یک کَرَه و آپتابَهے گۆن تْرَشتا زرت، مُریدانی پادی شُشتنت و گۆن هما لانکیگا هُشک کتنت. 6وهدے که شَمون پِتْرُسئے باریگ رَسِت، آییا گوَشت: «او واجه! تئو لۆٹئے منی پادان بشۆدئے؟» 7ایسّایا پسّئو ترّیٚنت: «انّون تئو نزانئے من چے کنان، رَندا سرکِچَ ورئے.» 8پِتْرُسا گوَشت: «من هچبرَ نَهِلّان تئو منی پادان بشۆدئے.» ایسّایا گوَشت: «اگن ترا مشۆدان،+ چه من ترا هچ وَنڈ و بَهرے نرسیت.» 9شَمون پِتْرُسا گوَشت: «او واجه! اگن چُش اِنت، تهنا منی پادان نه، منی سر و دستان هم بشۆد.» 10ایسّایا گوَشت: «آ کَس که پاکشۆدی بوتگ، آییا بگئیر چه پادان، دگه هچ شُشت و شۆدئے هاجت نیٚست. آ سر تان پاد، سَپا و سَلّه اِنت. شما پاک ایٚت، بله سجّهیٚن نه.» 11چیّا که ایسّایا زانت کجام یک آییا دْرۆهیت، پمیٚشا گوَشتی: «چه شمئے رُمبا سجّهیٚن پاک نه‌اَنت.»

12رَندا که درستیگیٚنانی پادی شُشتنت، وتی کَباهی گورا کت و پَرزۆنگئے کِرّا نِشت. چه آیانی جُست کت: «باریٚن، شما زانیٚت که من په شما چے کت؟ 13شما منا استاد و واجهَ زانیٚت و گواجاریٚت و راست هم گوَشیٚت، من هما آن. 14اگن من شمئے استاد و واجه آن و شمئے پادُن شُشتگ‌اَنت، شما هم باید اِنت یکدگرئے پادان بشۆدیٚت. 15من شمارا مِسالے پیٚش کت، تان هما ڈئولا که من گۆن شما کت، شما هم بکنیٚت. 16یَکین بزانیٚت، که هچ بنده چه وتی هُدابُندا و هچ کاسِد چه وتی رَه دئیۆکا مستر نه‌اِنت. 17وهدے که شما اِشیا زانیٚت، گَل په شما، بله اَنچش که آییئے سرا کار بکنیٚت. 18اے چیزان که گوَشان په شما درستیگیٚنان نه‌اَنت. آ که من گچیٚن کتگ‌اَنت، آیانَ زانان و پجّاهَ کاران. بله پاکیٚن کتابئے اے پیٚشگۆیی باید اِنت په سر برسیت و تُپاک بکپیت، آ کَس که گۆن من همکاسگ اَت، منی بدواه اِنت و منی دیٚما اۆشتاتگ.+ 19انّون پیٚش چه اے کارا شمارا گوَشان. وهدے که تُپاک کپت و چُش بوت، بزانیٚت که من هما آن. 20باور کنیٚت، هرکَس منی رئوان داتگیٚنا بمنّیت، منا منِّتگی و هرکَس منا بمنّیت منی رَه دئیۆکی منِّتگ.»

دستگیر بئیگئے پیٚشگۆیی

21وهدے که ایسّایا اے گوَشت، چه روه و درونّا سکّ پَدَرْد بوت و گۆن پکّایی گوَشتی: «باور کنیٚت، چه شما یکّے منا دْرۆهیت و دُژمنانی دستا دنت.» 22مُریدان نزانت کئیی بارئوا اے هبرا گوَشگا اِنت و گۆن شکّ و شُهبه یکدگرِش چارت. 23چه مُریدان یکّے که ایسّایا باز دۆست اَت، آییئے کِرّا نِشتگ‌اَت. 24گڑا شَمون پِتْرُسا چه هما مُریدا په اِشارت لۆٹت، واجها جُست بگیپت کئیی بارئوا گپّ کنگا اِنت؟ 25گڑا آ مُرید نزّیکتر کِنزِّت و چه ایسّایا جُستی کت: «واجه! آ کئے اِنت؟» 26ایسّایا پسّئو دات: «آ هما اِنت که من چُنڈے نان کاسگا مانَ جنان و آییا دئیان.» گڑا نانی مان جت و په شَمون اِسْکَریوتیئے چُکّ، یَهودایا دات. 27اَنچش که یَهودایا لُنکه دستا گپت، شئیتان آییئے جانا پُترت. نون ایسّایا گۆن آییا گوَشت: «زوت کن، هر کارے که ترا کنگی اِنت.» 28بله پَرزۆنگئے کِرّئے نِشتگیٚن مردمان، هچکَسا نزانت چه اے هبرا آییئے مَکسَد چی اِنت. 29لهتیٚنا گُمان کت په اے هاترا که یَهودا زَرّتورگئے اُگدَهدار اِنت، ایسّا آییا گوَشیت تان برئوت و هرچے که په ائییدا پکار اِنت بگیپت، یا مِسکینان چیزے بدنت. 30اَنچش که یَهودایا لُنکه زرت، ڈنّا در کپت. شپ اَت.

نۆکیٚن هُکم

31یَهودا که در کپت، ایسّایا گوَشت: «انسانئے چُکّ په مزنی و شئوکت سر بوت. هُدا هم مان آییا په شئوکت رَسِت. 32اگن هُدایا چه آییئے نیٚمگا شئوکت رَسِتگ، هُدا هم آییا مزنیَ دنت و اے مزنی و شئوکت هم په همے زوتی بُنگیٚجَ بیت. 33او منی چُکّان! انّون من گْونڈیٚن وهدے گۆن شما آن. رَندا منی پدا گردیٚت. هما ڈئولا که په یَهودیانُن گوَشت، گۆن شما هم گوَشان: آ جاه که منَ رئوان، شما آتکَ نکنیٚت. 34شمارا نۆکیٚن هُکمے دئیان: یکدگرا دۆست بداریٚت. اَنچش که من شمارا دۆست داشتگ، شما هم یکدگرا دۆست بداریٚت. 35اگن گۆن یکدگرا مِهر بکنیٚت، گڑا درستیگیٚنَ زاننت که منی مُرید ایٚت.»

پِتْرُسئے نمنّگئے پیٚشگۆیی

36شَمون پِتْرُسا گوَشت: «او واجه! کجا رئوئے؟» ایسّایا پسّئو دات: «اَنچیٚن جاگَهے رئوان که تئو انّون منی رَندا آتکَ نکنئے. بله رَندترا کایئے.» 37پِتْرُسا درّایٚنت: «واجه! انّون په چے تئیی رَندا آتکَ نکنان؟ من وتی ساها په تئو ندرَ کنان.» 38ایسّایا پسّئو دات: «باریٚن، تئو تئیار ائے وتی ساها په من ندر بکنئے؟ باور کن، چه کْرۆسبانگا پیٚسر، سئے رَندا منا نمنّئے و اِنکارَ کنئے.

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index