Search form

یوهَنّا 18

ایسّائے دستگیر کنگ

1چه اے هبران و رَند، ایسّا گۆن وتی مُریدان کِدْرونئے شیٚپئے آ دستا شت. اۆدا یک باگے هست‌اَت، ایسّا و آییئے مُرید همۆدا شتنت. 2یَهودایا، که آییئے دْرۆهیٚنۆک اَت، آ جاگَه زانت، چیّا که ایسّا و آییئے مُرید گیٚشتر همۆدا شتنت. 3گڑا، یَهودایا هُکومتئے پئوجی گۆن پرستشگاهئے سپاهیگان، که چه مزنیٚن دینی پیٚشوا و پَریسیانی نیٚمگا رئوان دئیگ بوتگ‌اتنت، زرتنت و گۆن چراگ و کَندیلّ و سِلاه همراه کت و هما باگا برتنت.+ 4ایسّایا زانت که آییئے سرا چۆنیٚن کار کپگی اِنت، دیٚما شت و جُستی کت: «کئیا شۆهازَ کنیٚت؟» 5گوَشتِش: «ایسّا ناسِریئے پدا گردیٚن.» ایسّایا پسّئو دات: «من آن!» یَهودا، ایسّائے دْرۆهیٚنۆک هم همۆدا اَت. 6وهدے که ایسّایا گوَشت: «من آن،» آ پُشتا کنزّان کنزّان زمینّا کپتنت. 7گڑا ایسّایا پدا جُست کت: «کئیی رَندا گردیٚت؟» آیان پسّئو دات: «ایسّا ناسِریئے.» 8ایسّایا درّایٚنت: «من که شمارا گوَشت: من آن. اگن منی رَندا گردیٚت، اِشان بِلّیٚت که رئونت.» 9ایسّایا اے گوَشت تان آییئے پیٚسریگیٚن هبر په سر برسیت و تُپاک بکپیت: «هچ یکّے اچ آیان که تئو منا داتگ‌اتنت تباه و هلاک نبوت.»+ 10آ وهدی، شَمون پِتْرُسا زهمے که گۆن اَت کَشّت و یک زَربتے په مستریٚن دینی پیٚشوائے نئوکرا جت و آییئے راستی گۆشی سِست. نئوکرئے نام مَلْکوس اَت. 11ایسّایا گۆن پِتْرُسا گوَشت: «وتی زهما جُتکا کن! باریٚن آ جاما نۆش مکنان که پتا منا داتگ؟»

ایسّا مستریٚن دینی پیٚشوائے دیٚم په دیٚما

12گڑا آ هُکومتی سپاهیگ و سربازان گۆن وتی سرمستر و یَهودی سپاهیگان همراه، ایسّا دستگیر کت و مُهر و مُهکم بست. 13اَولا ایسّااِش هَنّائے کِرّا برت، که آ کیاپائے جَنئے پت اَت. کیاپا آ سالا، مستریٚن دینی پیٚشوا اَت. 14اے هما کیاپا اَت که گۆن یَهودیانی گوَشتگ‌اَت: «سرجمیٚن کئومئے تباهیئے بدلا، یک مردمیٚئے کُشگ گهتر اِنت.»

پِتْرُسئے نمنّگ

15شَمون پِتْرُس و یک دگه مُریدے ایسّائے پدا رئوان بوت و شتنت. پمیٚشا که آ دگه مُریدا گۆن مستریٚن دینی پیٚشوایا پَجّارۆکی هست‌اَت، گۆن ایسّایا همراه، مستریٚن دینی پیٚشوائے پیٚشجاها پترت. 16بله پِتْرُس ڈنّا دَروازگئے نزّیکا اۆشتات. گڑا آ مُرید که گۆن مستریٚن دینی پیٚشوایا پَجّارۆک اَت، ڈنّا در بوت و یک چیزے دروازگپانیٚن مۆلدئے گۆشا گوَشت و پِتْرُسی تۆکا برت. 17آ مۆلدا پِتْرُسئے نیٚمگا دیٚم ترّیٚنت و گوَشتی: «مگن تئو اچ اے مردئے مُریدان نه‌ائے؟» آییا گوَشت: «نه، نه‌آن!» 18هِزمتکار و سپاهیگان آسے رۆک کتگ‌اَت، چیّا که هئوا سارت اَت. آسئے کِرّا اۆشتاتگ‌اتنت و وتا گرم کنگا اتنت. پِتْرُس هم آیانی کِرّا اۆشتاتگ‌اَت و وتا گرمی کت.

چه ایسّایا جُست و پُرس

19مستریٚن دینی پیٚشوایا چه ایسّایا، آییئے مُرید و تالیم و سَبَکانی بارئوا لهتیٚن جُست و پُرس کت. 20ایسّایا پسّئو دات: «من سجّهیٚنانی دیٚم په دیٚما رۆشن و پکّا گپّ و هبر کتگ. مُدام مان کَنْیسَهان و مزنیٚن پرستشگاها همۆدا که درستیگیٚن یَهود اۆدا مُچَّ بنت، درس و سَبَک داتگ و هچبر په پناه و چیٚرکایی چیزے نگوَشتگ. 21گڑا په چے چه من جُستَ گرئے؟ چه همایان جُست بگر که منی گپّ و هبرِش اشکتگ‌اَنت. آ زاننت من چے گوَشتگ.» 22ایسّایا که اے گوَشتنت، یک سپاهیگے اۆدا اۆشتاتگ‌اَت، ایسّایی شَهماتے جت و گوَشتی: «مستریٚن دینی پیٚشوایا اے ڈئولا پسّئوَ دئیئے؟» 23ایسّایا درّایٚنت: «اگن من رَدیٚن هبرے کتگ، منا مئیاریگ بکن، اگن راستُن گوَشتگ، په چے جنئے؟» 24گڑا هَنّایا ایسّا دست بَستکا، مستریٚن دینی پیٚشوا، کیاپائے کِرّا دیٚم دات.

پِتْرُس دگه هم ایسّایا نمنّیت

25شَمون پِتْرُس همۆدا اۆشتاتگ‌اَت و وتا گرم کنگا اَت. لهتیٚنا جُست کت: «زانا، تئو چه آییئے مُریدان نه‌ائے؟» آییا نمنِّت و گوَشتی: «نه، نه‌آن.» 26چه مستریٚن دینی پیٚشوائے هِزمتکاران یکّے، هما مردئے سیاد اَت که پِتْرُسا آییئے گۆش بُرّتگ‌اَت. آییا گۆن پِتْرُسا گوَشت: «من وت ترا گۆن آییا آ باگا ندیست؟» 27پِتْرُسا پدا هم نمنِّت. همے وهدا اَناگت کْرۆسا بانگ دات.

ایسّا پیلاتوسئے دیٚم په دیٚما

28سَباها پَگّاه، ایسّااِش چه کیاپائے کِرّا والیئے جاگاها برت. یَهود، آ کۆٹا+ نَشُتنت تانکه ناپاک مبنت و سَرگْوَزئے ائییدئے وَراکا وارت کت بکننت. 29گڑا پیلاتوس آتک و چه آیانی جُست کت: «اے مردئے سرا شمئے بُهتام چی اِنت؟» 30آیان پسّئو ترّیٚنت: «اگن مئیاریگ مبوتیٚن ما تئیی کِرّا نیاورت.» 31پیلاتوسا گوَشت: «آییا ببریٚت و گۆن وتی دینی رهبندان په آییا هُکم و شئورے ببُرّیٚت.» یَهودیان پسّئو دات: «شمئے هُکم و رهبندانی سرا، مارا هچکَسیٚئے کۆشئے اِهتیار نیٚست.» 32آهِرا، هما ڈئولا که ایسّایا وتی مَرکئے بارئوا گوَشتگ‌اَت، هما داب بوت.

33رَندا پیلاتوس، وتی کۆٹ و کلاتا شت ایسّایی همۆدا لۆٹایٚنت و جُستی کت: «هئو! باریٚن تئو یَهودیانی بادشاه ائے؟» 34ایسّایا پسّئو دات: «اے تئیی جندئے گپّ و هبر اِنت یا ترا اے ڈئولا گوَشتگِش؟» 35پیلاتوسا گوَشت: «زانا، من یَهودے آن؟ تئیی وتی کئوم و مزنیٚن دینی پیٚشوایان ترا منی کِرّا آورتگ. چی‌اِت کتگ؟» 36ایسّایا پسّئو دات: «منی بادشاهی، دنیایی بادشاهیے نه‌اِنت. اگن منی بادشاهی دنیایی بادشاهیے ببوتیٚن، منی هِزمتکاران جنْگَ کت تانکه یَهودیانی دستا مکپان. بله منی بادشاهی دنیایی نه‌اِنت.»

37پیلاتوسا گوَشت: «اَچه، تئو بادشاهے ائے؟!» ایسّایا گوَشت: «تئو وت گوَشگا ائے که من بادشاه آن. من په همے هاترا ودی بوتگ و دنیایا آتکگان، تان په راستیا گْواهی بدئیان. هرکَسا که راستی دۆستَ بیت، منی هبران گۆشَ داریت.» 38پیلاتوسا جُست کت: «راستی چی اِنت؟» اِشیئے گوَشگا و رَند، پیلاتوس پدا یَهودیانی کِرّا شت و گوَشتی: «من په اے مردا هچ مئیارے نگندان. 39بله گۆن شمئے رَسما، من سَرگْوَزئے ائییدئے رۆچا، یک بندیگے په شما آزاتَ کنان. باریٚن، لۆٹیٚت که یَهودیانی بادشاها آزات بکنان؟» 40آ درستیگیٚنان کوکّار کت: «نه، آییا نلۆٹیٚن! باراباسا آزات کن!» باراباس، یک یاگیے اَت.

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index