Search form

یوهَنّا 19

یَهودیانی کیٚنگ و پیلاتوسئے دودلی

1آ وهدی، پیلاتوسا هُکم دات ایسّایا شَلّاک بجننت. 2پئوجیان تاجے چه شِزّ و کُنٹّگان جۆڑیٚنت و ایسّائے سرا دات، جَمورنگیٚن کَباهے هم گورا داتِش. 3آییئے کِرّا آتکنت و په تَژن گوَشتِش: «دْرود و دْرَهبات، او یَهودیانی بادشاه!» چَلاپک و شَهماتِش هم جت. 4پیلاتوس پدا یَهودیانی کِرّا آتک و گوَشتی: «بچاریٚت! آییا شمئے کِرّا کاران تان بزانیٚت که من په آییا هچ مئیارے نگندان.» 5ایسّا که آییا کُنٹّگیٚن تاجے سرا و جَمورنگیٚن کَباهے گورا اَت، ڈنّا در کپت. پیلاتوسا گوَشت: «بچاریٚت! اے مرد همِدا اِنت!» 6وهدے که مزنیٚن دینی پیٚشوایان و آیانی سپاهیگان آ دیست، کوکّارِش کت: «دارئے سرا بدْرنجیٚتی! میٚهکُٹّی کنیٚت! سَلیبی بکَشّیٚت!» پیلاتوسا گوَشت: «شما وت آییا سَلیب بکَشّیٚت. من هچ وڑیٚن مئیارے په آییا نگندان.» 7یَهودیان پسّئو دات: «مارا شَریَتے هست‌اِنت که گۆن آییئے رهبندان، باید اِنت آ کُشگ ببیت، چیّا که هُدائے چُکّیئے داوایی کتگ.»

8وهدے که پیلاتوسا اے اشکت، چه پیٚشا گیٚشتر ترسی جانا کپت. 9وتی کۆٹ و جاگاها شت و چه ایسّایا جُستی کت: «تئو کُجیگی ائے؟» ایسّایا پسّئو ندات. 10پیلاتوسا گوَشت: «باریٚن، منا پسّئوَ ندئیئے؟ مگن تئو نزانئے که تئیی آزاتی و هم تئیی دار کَشّگئے اِهتیار منی دستا اِنت؟» 11ایسّایا پسّئو دات: «اگن هُدایا ترا اے اِهتیار مَداتیٚن، ترا هچ واک و توانے منی سرا نیٚست‌اَت. پمیٚشا، هما که منا تئیی دستا داتگی، گیٚشتر تکسیربار اِنت.» 12اچ اِد و رَند، پیلاتوسا آییئے آزات کنگئے جُهد کت، بله یَهودیان کوکّارَ کت: «اگن اے مردا آزات بکنئے، کئیسرئے دۆستواه نه‌ائے. هرکَس وتا بادشاه بزانت و بلیٚکیت، کئیسرئے دُژمن اِنت.»

13وهدے که پیلاتوسا اے اشکت، ایسّایی ڈنّا در گیٚتک و وت یک جاهے که آییا «سِنْگپَرْشَ» گوَشنت و په اِبرانی زبانا «جَبّاتا» بیت، په هُکم کنگا نِشت. 14سَرگْوَزئے تئیاریئے رۆچئے نیٚمرۆچا،+ پیلاتوسا گۆن یَهودیان گوَشت: «بچاریٚت، شمئے بادشاه همِدا اِنت!» 15بله آیان کوکّار کت: «گاری کن! سَلیبی کَشّ!» پیلاتوسا گوَشت: «باریٚن، شما لۆٹیٚت که شمئے بادشاها بکُشان؟» مزنیٚن دینی پیٚشوایان گوَشت: «چه کئیسرا اَبیٚد، مارا دگه بادشاهے نیٚست.» 16آهِرا، پیلاتوسا ایسّا پئوجیانی دستا دات تان آییا دارئے سرا بدْرنجنت. گڑا آیان ایسّا برت.

ایسّا و سَلیب

17ایسّایا سَلیبئے کُنٹّ بَڈّا اَت و «کامپۆل» نامیٚن جاگَهے برتِش، که په اِبرانی زبانا «جُلْجُتا» گوَشگَ بیت. 18همۆدا آاِش زرت و مان سَلیبئے کُنٹّا گُلمیٚه جت. گۆن آییا دگه دو مردمِش هم میٚهکُٹّ کتنت، یکّے راستیٚن و آ دگه چپّیٚن نیٚمگا. ایسّا، آ دویٚنانی درنیاما اَت. 19پیلاتوسئے هُکما، مئیارنامگے نبشتِش تانکه سَلیبئے سرا دْرَنجگ ببیت و آ نبشتگ اے ڈئولا اَت: «ایسّا ناسِری — یَهودیانی بادشاه.» 20چه یَهودیان بازیٚنیٚا اے مئیارنامگ وانت، چیّا که ایسّائے دار کَشّگئے جاگه چه شهرا دور نه‌اَت و په اِبرانی، لاتین و یونانی زبانان نبیسگ بوتگ‌اَت. 21په همے سئوبا، یَهودیانی مزنیٚن دینی پیٚشوایان گۆن پیلاتوسا گوَشت: «‹یَهودیانی بادشاه› نبشته مکن، ‹کسے که وتا یَهودیانی بادشاهی زانتگ و لیٚکِتگ› بنبیس.» 22پیلاتوسا پسّئو دات: «هرچے که من نبشتگ، نبشتگُن.»

23چه سَلیب کَشّگا رَند، پئوجیان ایسّائے پُچّ زرتنت، چار بَهرا بَهر کتنت و هر یکّیٚا یک بَهرے زرت. بله ایسّائے یک دستگواپیٚن جامگے مَنت، که آییا هچ چاکے نیٚست‌اَت، سرجم و یَک‌گْواپ اَت. 24گڑا آیان گۆن وت گوَشت: «بیاییٚت اِشیا ندرّیٚن، اِشیئے سرا پالَ جنیٚن، بچاریٚن باریٚن کئے کَٹّیت؟» گندیٚن، هما داب که هُدائے پاکیٚن کتابَ گوَشیت، هما ڈئولا بوت و تُپاک کپت:

«منی پُچِّش وتی

درنیاما بَهر کتنت و

جامگئے سرا

پالِش جت.»+

پئوجیان هم همے کار کت.

25سَلیبئے نزّیکا، ایسّائے مات گۆن وتی گهار، کْلیوپاسئے جَن مَریم و مَریم مَگْدَلیَّها اۆشتاتگ‌اتنت. 26وهدے ایسّایا وتی مات دیست که هما دۆستناکیٚن مُریدئے کِرّا اۆشتاتگ، گۆن ماتا گوَشتی: «او بانُک! اے تئیی چُکّ اِنت.» 27رَندا گۆن وتی مُریدا گوَشتی: «اے هم تئیی مات اِنت.» آ مُریدا، هما دمانا مَریم وتی لۆگا برت.

ایسّا ساهَ دنت

28نون ایسّایا دیست که سجّهیٚن چیز سرجم بوتگ‌اَنت و په اِشی که پاکیٚن کتابئے هبر تُپاک بکپنت و په سر برسنت گوَشتی: «تنّیگ آن.»+ 29چه تْرپشیٚن شرابا پُرّیٚن کونزّگے اۆدا ایٚر اَت. آیان یک اِسْپنجے زرت و شرابیٚن کت، هئیزرانیٚن داریٚئے سرا بست و ایسّائے لُنٹان پِر مُشت. 30وهدے که ایسّایا په شرابا دَپ جت، گوَشتی: «هَلاس بوت!» رَندا سَری جَهل ایٚر آورت و ساهی دات.

ایسّائے پهلوگا نئیزهَ جننت

31آ رۆچ، جُمَه و سَرگْوَزئے ائییدئے تئیاری گِرگئے رۆچ اَت. پمیٚشا یَهودیان نلۆٹت دارکَشّتگیٚنانی جۆن و جَسَد، آ مزنیٚن سَبَّتئے رۆچا سَلیبئے سرا لۆنجان ببنت. په همے هاترا، چه پیلاتوسا لۆٹتِش تان آ سئییٚنانی ٹانگان بپرۆشنت و چه سَلیبانی سرا ایٚر بگیٚجنت. 32گڑا پئوجی دیٚما آتکنت و آ دویٚنانی پاد که گۆن ایسّایا لۆنج اتنت، پرۆشتنت. 33ایسّائے کِرّا که آتکنت، دیستِش آییا ساه داتگ. پمیٚشا آییئے پادِش نپرۆشتنت. 34بله چه پئوجیان یکّیٚا، نئیزَهے ایسّائے پهلوگا جت که چه آییئے جۆنا هۆن‌آپ در کپت. 35آ کَس که وت اے چیزانی شاهد بوتگ، اِشیا گوَشیت و آییئے شاهدی راست اِنت. آ زانت که راستیٚنا گوَشیت تان شما ایمّان بیاریٚت. 36اے کار، هما ڈئولا پیٚش آتک تان پاکیٚن کتابئے هبر تُپاک بکپیت و په سر برسیت که گوَشیت: «آییئے هچ هڈّے پرۆشگَ نبیت.»+ 37پاکیٚن کتاب، دگه یک جاگَهے هم گوَشیت: «آ هما کَسا چارنت که نئیزهِش جتگ.»+

ایسّائے کَبر و کَپُن

38رَندا، ایسُّپ رامَهی، که چه یَهودیانی ترسا چیٚرکایی ایسّائے مُرید اَت، پیلاتوسئے کِرّا شت و ایسّائے جۆنئے برَگئے اِجازتی لۆٹت. پیلاتوسا اِجازت دات و آییا جَسَد برت. 39نیکودیموس، هما که اَولی رَندا یک شپے ایسّائے گندُکا شتگ‌اَت، آتک و گۆن وت لهتیٚن هۆر و هئواریٚن مُرّ و ائوود و کَرْزاَرواهی آورت، که سی کیلوئے کِساس+ اتنت. 40آیان ایسّائے جَسَد برت و گۆن یَهودیانی کَبر و کَپُنئے دۆد و رهبندان، گۆن وشبۆیٚن داروّان مان گُدیٚا پیٚتک. 41هما سَلیبئے نزّیکا یک باگے اَت. اۆدا نۆکیٚن کَبرے اَت که اَنگت کَسے آییئے تها کَبر نبوتگ‌اَت. 42په اِشی که یَهودیانی سَرگْوَزئے تئیاریئے رۆچ اَت و کَبر هم هما نزّیکا اَت، ایسّائے جسدِش همۆدا کَبر کت.

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index