Search form

یوهَنّا 7

ایسّا گۆن براتان

1رَندا، ایسّایا مان جَلیلا ترّ و تابَ کت. آییا نلۆٹت مان یَهودیَّها بمانیت، چیّا که یَهود آییئے کُشگئے رَندا اتنت. 2اَنچش که یَهودیانی کاپارانی ائیید نزّیک بوت، 3ایسّائے براتان گۆن آییا گوَشت: «اے جاها یله کن و یَهودیَّها برئو، تان هما کاران که تئو کنئے، تئیی مُرید بگندنت. 4کَسے که نامداریَ لۆٹیت، په چیٚرکایی کارَ نکنت. تئو که اے کارانَ کنئے، بِلّ که سجّهیٚن دنیا ترا بگندیت.» 5چیّا که براتان هم په آییا باور نیٚست‌اَت. 6ایسّایا گۆن آیان گوَشت: «اَنگت په من آ وهد نرَسِتگ، بله په شما هر وهد شرّ اِنت. 7دنیا چه شما بیٚزارَ نبیت، بله چه من بیٚزار اِنت، چیّا که من آییئے بارئوا گْواهیَ دئیان که آییئے کار بدیٚن اَنت. 8شما په اے ائییدا برئویٚت، من انّون اے ائییدا نیایان، چیّا که منی وهد اَنگت نرَسِتگ.» 9ایسّایا اے هبر گۆن آیان گوَشت و جَلیلا مَنت.

ایسّا اُرْشَلیما رئوت

10چه اِشیا و رَند که ایسّائے برات په ائییدا اُرْشَلیما شتنت، آییئے جند هم همۆدا شت، بله په زاهری و مردمانی چمدیدا نه، په چیٚرکایی. 11ائییدئے رۆچان، یَهود آییئے شۆهازا اتنت و جُست پرسِشَ کت که: «آ کجا اِنت؟» 12آییئے بارئوا مردمانی درنیاما په چیٚرکایی بازیٚن گۆش و گۆیے هست‌اَت، لهتیٚنا گوَشت: «آ شرّیٚن مردے.» دگه لهتیٚنا گوَشت: «مردمانَ ریٚپیٚنیت و گمراهَ کنت.» 13بله چه یَهودیانی ترسا، هچکَسا په سرزاهری چیزے نگوَشت.

14ائییدئے نیامتاکی رۆچان، ایسّا مزنیٚن پرستشگاها شت و درس و سَبَک دئیگا گُلایٚش بوت. 15یَهودیان گۆن هئیرتے گوَشت: «اے مردا نوانتگ، اینچک زانتکاری چه کجا آورتگی؟» 16ایسّایا آیانی پسّئوا درّایٚنت: «آ چیزان که من سَبَکَ دئیان منی نه‌اَنت، چه منی رَه دئیۆکئے نیٚمگا اَنت. 17هرکَس که بلۆٹیت هُدائے واهگان سرجم بکنت، زانت که منی سَبَک هُدائیگ اَنت یا من چه وت هبرَ کنان. 18هرکَس که وتسر هبرَ کنت، په وتی مزنیئے پیٚش دارگا هبرَ کنت. بله آ کَس که وتی رَه دئیۆکئے شان و شئوکتئے لۆٹۆکَ بیت، تچکیٚن مردمے و آییا ناراستی نیٚست. 19مگن موسّایا شَریَت شمارا ندات، هما شَریَت که چه شما هچکَس آییئے سرا کار نکنگا ایٚت؟ په چے لۆٹیٚت منا بکُشیٚت؟» 20مردمان گوَشت: «ترا جِنّ پِر اِنت، کئے ترا کُشیت؟» 21ایسّایا پسّئو دات: «من تهنا یک کارے کتگ و شما درستیگیٚنان چه آییا هئیرت کتگ. 22موسّایا چُکّانی سُنّت کنگ شمارا دات، هر چُنت که اے کار چه موسّایا بُنگیٚج نبوتگ‌اَت و چه کئومئے پت و پیریٚنان اَت و شما سَبَّتئے رۆچا، بزان شَمبِها، وتی مردیٚن چُکّان سُنّتَ کنیٚت. 23نون اگن په موسّائے شَریَتئے نپرۆشگئے هاترا شما شَمبِهئے رۆچا مردیٚن چُکّان سُنّتَ کنیٚت، چیّا منی سرا زهر گپتگیٚت، که شَمبِهئے رۆچا یک مردمے په سرجمی دْرهبکشی کتگ؟ 24په زاهرا مچاریٚت و شئور مکنیٚت، وتی هُکم و شئوران په اِنساپ بکنیٚت.»

باریٚن ایسّا هما مَسیه اِنت؟

25گڑا چه اُرْشَلیمئے مردمان لهتیٚنا گوَشت: «باریٚن اے هما کَس نه‌اِنت که لۆٹنت آییا بکُشنت؟ 26بچاریٚت، تچکاتچک و سرزاهرا هبر کنگا اِنت و آییا چیزے نگوَشنت، باریٚن مئے هاکمان په دل باور اِنت که اے هما واده داتگیٚن مَسیه اِنت؟ 27ما زانیٚن که اے مرد چه کجام هَند و دَمَگان اِنت، بله وهدے که مَسیه جاهَ جنت، کَسے نزانت که آ چه کجا کئیت.» 28پمیٚشا هم، وهدے ایسّایا مزنیٚن پرستشگاهئے تها سَبَکَ دات، گۆن برزیٚن تئوارے گوَشتی: «شما منا پجّاهَ کاریٚت و زانیٚت که چه کجا آن، بله من په وتی دلکشّا نیاتکگان، منی رَه دئیۆک هما راستیٚن هُدا اِنت و شما آییا نزانیٚت. 29من آییا زانان، چیّا که چه آییئے نیٚمگا آتکگان و آییا منا راه داتگ.» 30همے وهدا، آیان لۆٹت که ایسّایا دستگیر بکننت، بله هچکَسا آییئے نیٚمگا دست نشَهارت، چیّا که اَنگت آییئے وهد نرَسِتگ‌اَت. 31بله بازیٚنیٚا په آییا ایمّان آورت و گوَشتِش: «باریٚن وهدے که مَسیه جاهَ جنت، چه اے مردا گیٚشتر اَجِکّایی و اَجَبَّتیٚن نِشانیَ کاریت؟»

ایسّائے بندی کنگئے کۆشست

32آ گپّ و هبر که مردمان چیٚرکایی ایسّائے بارئوا گوَشتنت، پَریسیان اشکتنت. گڑا مزنیٚن دینی پیٚشوا و پَریسیان په ایسّائے دستگیر کنگا، پرستشگاهئے سپاهیگ رئوان داتنت. 33آ وهدی ایسّایا گوَشت: «من په یک کَمُّکیٚن وهدے شمئے درنیاما آن و رَندا وتی رَه دئیۆکئے کِرّا رئوان. 34شما منی پدا گردیٚت، بله منا ودی کتَ نکنیٚت و آ جاها که منَ رئوان، شما آتکَ نکنیٚت.» 35گڑا یَهودیان گۆن یکدگرا گوَشت: «کجا رئوگَ لۆٹیت که ما اۆدا آییا در گیٚتکَ نکنیٚن. باریٚن هما یَهودیانی کِرّا رئوگَ لۆٹیت، که یونانیانی درنیاما تَک و پَرک اَنت+ و یونانیان هم سَبَک بدنت؟ 36اے هبر که آ گوَشیت: ‹شما منی پدا گردیٚت، بله منا ودی کتَ نکنیٚت› و ‹آ جاها که منَ رئوان شما آتکَ نکنیٚت،› باریٚن چه اے هبرا آییئے مَکسَد چی اِنت؟»

زند‌آپ

37ائییدئے آهِری و مستریٚن رۆچا، ایسّا اۆشتات و په بُرزتئواری گوَشتی: «اگن کَسے تنّیگ اِنت، منی کِرّا بیئیت و آپ بنۆشیت. 38هما ڈئولا که هُدائے پاکیٚن کتابَ گوَشیت، هرکَس که په من ایمّان بیاریت، شَهجوّانی رئوانیٚن زند‌آپ چه آییئے درونّا رُمبیت و تچانَ بیت.» 39اے هبر آییا روه اُلکُدُسئے، بزان هُدائے پاکیٚن روهئے بارئوا گوَشتنت، که باید اِنت په آییئے باورمندان دئیگ ببیت. بله په اے هاترا که اَنگت ایسّا په شان و شئوکت نرَسِتگ‌اَت، تنینگه پاکیٚن روه بکشگ نبوتگ‌اَت.

مردمانی ناتِپاکی

40چه مردمان لهتیٚنا که اے هبر اشکتنت، گوَشتِش: «په دل که اے مرد هما واده داتگیٚن نَبیّ اِنت.» 41دگه لهتیٚنا گوَشت: «اے مَسیه اِنت.» بازیٚنیٚا هم گوَشت: «باریٚن مَسیه چه جَلیلا جاهَ جنت؟ 42زانا، پاکیٚن کتابَ نگوَشیت که مَسیه باید اِنت چه داوودئے نسل و پَدریٚچا ببیت و چه آییئے شهر، بئیت‌لَهِما، بیئیت؟»+ 43همے دابا مردمانی درنیاما ناتِپاکی کپت. 44لهتیٚنا لۆٹت آییا دستگیر کننت، بله هچکَسا آییئے نیٚمگا دست نشَهارت.

یَهودی سرۆکانی بےایمّانی

45رَندا، پرستشگاهئے سپاهیگ پِر ترّتنت و مزنیٚن دینی پیٚشوا و پَریسیانی کِرّا آتکنت. آیان چه سپاهیگان جُست کت: «شما په چے ایسّا گۆن وت نیاورتگ؟» 46سپاهیگان گوَشت: «تان اے وهدی هچکَسا اے مردئے ڈئولا گپّ نجتگ.» 47پَریسیان گوَشت: «آییا شمارا هم گمراه کتگ؟ 48باریٚن چه کئومئے سرۆک و پَریسیان هم یکّے آییئے مُرید بوتگ؟ 49بله اَنچش اِنت، مردمانی آ رُمب که چه شَریَتا ناسرپد اَنت، لانَت بوتگیٚن اَنت.» 50نیکودیموس، که وت چه همایان یکّے اَت و پیٚشا ایسّائے کِرّا آتکگ‌اَت، چه آیان جُستی گپت: 51«باریٚن، شَریَت مارا اِجازتَ دنت، بگئیر چه کَسیٚئے هبرانی اِشکُنگ و کارانی زانگا، آییا مئیاریگ بکنیٚن؟» 52آییئے پسّئوا گوَشتِش: «تئو هم چه جَلیلئے مردمان ائے؟ وت پَٹّ و پۆل کن و بچار، هچ نبیّا هچبر چه جَلیلا جاه نجتگ.» 53رَندا، آ سجّهیٚن وتی لۆگان شتنت.

هُدائے پاکێن کتاب، بلۆچی زبانا

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and the Balochi Bible Translation Team. All rights reserved.

More Info | Version Index