Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1

Yésụ ndaꞌba komo ere

1Áko mongụ́ ꞌyị Teyófịlo, mɨzefị bụ́kụ bɨ kóo máéké ní, máéké kóo ledre gɨ ro ledre ga bɨ Yésụ+ tonó ꞌdodo yée kɨ́ yée ga bɨ mengị yée ní, ndéréógụné 2gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ Lomo ꞌdiꞌbilugu wo sɨmɨa komo ere ní. ꞌDáꞌdá gɨ zɨ́a kóo kɨ́ ndáꞌbalúgu roné komo ere, zɨ́a kóo úku ledre kɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo zɨ́ ꞌyị ga bɨ gelé yée káa do ꞌyịmɨkása+ ené e ní. 3Gɨ do kacɨ́ ꞌdoꞌdó bɨ kóo ꞌdoꞌdónɨ́ Yésụ maꞌdáa kɨ́e, zɨ́a úyuné do mɨngbúngbu kágá, zɨ́a kóo úrúne go gɨ sɨmɨ umbu, zɨ́a ꞌdódo roné zɨ́ ꞌyịmɨkása ené e kɨ́ꞌdí tụ́ꞌdụ́ kɨ́ sị́lị́ cị́ gbre. ꞌDodo kóo roné zɨ́ye kɨ́ꞌdí tụ́ꞌdụ́ née gɨ ro zɨ́ye ówo a kɨ́dí maꞌdíi née urú go. Zɨ́a ndị́sịné ꞌdódoyéme mɨsiꞌdi ledre ga bɨ ꞌbe Lomo ní zɨ́ye. 4Kadra kị́éꞌdo sɨmɨ bɨ Yésụ kotrụnɨ́ royé go do bi kị́éꞌdo kɨ́ ꞌyịmɨkása ené e ánu éyị́ ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé aka ị́nyị báyi rosé gɨ sɨmɨ Yerụsaléma gɨ ona wá. Ídísé ndị́sị ona gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ Babá nɨ kása ꞌDówụ́ne zɨ́se káa do sáká éyị́ káa zɨ́ bɨ mocụ́ ledre a, zɨ́ma kóo ndị́sịmá úku ledre a zɨ́se ní. 5Yiwáni ndịsị íꞌbí babatị́za kɨ́ iní, tɨ́ lá gɨ do kacɨ́ sị́lị́ ca Lomo bábátị́zị́ sée kɨ́ ꞌDówụ́ne.”

Mɨndáꞌba Yésụ komo ere

6Sɨmɨ bɨ Yésụ kotrụnɨ́ royé go ndro kɨ́ ꞌyịmɨkása ené e ní, zɨ́ye ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Ngére,+ bɨ ba ní áyí go ógụ íꞌbílúgu ngére ꞌbɨ Isɨréle e zɨ́ye?”

7Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Sịndị́ kadra gɨ ro ledre ga gére nɨ yị́ ené do sị́lị́ Babá. Ndaá ꞌbɨ ené mɨútúásáne gɨ ro zɨ́se ówo a wá. 8Tɨ́ lá ídísé ówo a kɨ́dí, ꞌDówụ́ Lomo nɨ ógụ ndị́sị sɨmɨsé. Zɨ́a ndị́sịné íꞌbí rokoꞌbụ zɨ́se, zɨ́se ndị́sịsé úku ledre gɨ romá kɨ́ rokoꞌbụné zɨ́ ꞌyị ga bɨ sɨmɨ Yerụsaléma, kpá kɨ́ ngíti géyị bi ga bɨ sɨmɨ Yụdáya kɨ́ Samáriya ní, zaá gị do odụ do sogo káṇgá mbá.”

9Gɨ do kacɨ́ bɨ Yésụ ukuonzó lá ledre gɨ tarané káa ní, tɨ́ do komoyé née ní, geré zɨ́ Lomo ꞌdíꞌbilúgu wo komo ere. Nɨyí ídí kɨ́e ní, yeré nɨ yị́ ené go sogo bụṛụngụ́ lurúndikinɨ́ lolụ wo wá.

10Sɨmɨ bɨ nɨyí aka fú lá ndị́sị lúrú lódụ́ kacɨ́ a kɨ́ ndéréókpóne ꞌdága ní, ꞌdiya káa ní, zɨ́ yaꞌdá e gbre mbá kɨ́ bɨkenyị́ bongó royé nɨyí go mɨtóroyé cigíye kenée. 11Zɨ́ yaꞌdá ga bɨ gbre ba úku ledre zɨ́ ꞌyịmɨkása ga gére née kɨ́dí, “Sée ꞌyị ꞌbɨ káṇgá bɨ Galiláya ní, éyị́ bɨ tórosé ndị́sị lúrú bi gɨ roa komo ere ní ꞌdi? Yésụ bɨ Lomo ꞌdiꞌbilugu wo gɨ zɨ́se komo ere née, nɨ karanée ndáꞌbaógụ cé káa zɨ́ bɨ lúrúsé wo kɨ́ ndéréókpó komo ere née ní.”

Gelénɨ́ ꞌyị do bi kacɨ́ Yụ́da

12Gɨ ore, zɨ́ ꞌyịmɨkása e ndáꞌbalúgu royé gɨ do Landa bɨ ndịsịnɨ́ ndolo a Olíva ní, sɨmɨ Yerụsaléma. Landa máa née nɨ kilomị́ta kị́éꞌdo gɨ sɨmɨ Yerụsaléma. 13Sɨmɨ bɨ ndaꞌbaogụnɨ́ sɨmɨ gara íri ní, zɨ́ye ékị́ ókpóye geré ꞌdága sɨmɨ ꞌdị́cị́ bɨ oꞌbóṛongónɨ́ do ezené kɨ́ꞌdí bɨ kóo ndịsịnɨ́ ndịsị ní. ꞌYị ga bɨ kóo ore ní nɨyí kóo, Pétero, Yiwáni, Yakóbo e kɨ́ Andiríya, Phị́lịpo e kɨ́ Tóma, Batilimáyo e kɨ́ Matáyo, Yakóbo wotị́ Alafáyo, Simúna ngúru ꞌyị ga bɨ kɨ́ ꞌbú káṇgá eyé ꞌbɨ Isɨréle e doné ní, nda kɨ́ Yụ́da wotị́ Yakóbo. 14Zɨ́ ꞌyịmɨkása ga gére née ndị́sị ndị́sị kótrụ royé trị́é do bi kị́éꞌdo íni ini zɨ́ Lomo kacɨ́ kadra mbá. Ndịsịnɨ́ kóo ndị́sị íni ini máa née ndro kɨ́ ngíti géyị kará e nda kɨ́ Maríya mbágá Yésụ kpá kɨ́ lúndu Yésụ maáge.

15Gɨ do kacɨ́ owụ́ sị́lị́ cúkuꞌdée, zɨ́ ꞌyị e míya kị́éꞌdo doa cị́ kéṛị́ a yée ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní kótrụ royé do bi kótrụro ꞌbɨ ini zɨ́ Lomo. Zɨ́ Pétero ị́nyịógụné ꞌdága ódroné zɨ́ ꞌyị ga bɨ kotrụnɨ́ royé née kɨ́dí, 16“Owụ́ ꞌbɨ babá e, mɨéké kúrú Lomo ogụ go maꞌdíi káa zɨ́ bɨ kóo ꞌDówụ́ Lomo ukuiꞌbí zɨ́ Dawídi éké a gɨ ro Yụ́da bɨ kóo utú káa do manda ꞌdáꞌdá zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo ꞌdiꞌbinɨ́ Yésụ ní. 17Yụ́da nɨ kóo ngúru ꞌyị gɨ dongaráze. Gelénɨ́ kóo wo káa do ezezé sɨmɨ moko bɨ azé sɨmɨ a ba ní.”

18Gɨ zɨ́ késị́ bɨ kóo Yụ́da owo gɨ sɨmɨ bɨsinyí mɨméngị ledre ené ní, sɨmɨ bɨ kóo ingíonzó roné zɨ́a útúlóko sɨmɨné ní, zɨ́ manda ꞌbɨ Yụ́da e kóo úgú bi bɨ kóo ingíonzó roné doa née óto umbua sɨmɨ a. 19ꞌYị ga bɨ kóo sɨmɨ Yerụsaléma ní uwúnɨ́ kóo ledre née go za mbá. Zɨ́ye ndị́sịyé ndólo bi máa née kɨ́ tara Aramáyika kɨ́dí Akeledáma, ini ledre gɨ sɨmɨa kɨ́dí, Bi ꞌbɨ óto Umbu e.

20Zɨ́ Pétero tátáne ꞌdáꞌdá kɨ́ ledre kɨ́dí, “Nɨ mɨéké née sɨmɨ Keꞌbị ꞌbɨ Dawídi kɨ́dí, ‘ꞌBe ꞌbɨ ené idí ídí káa do tobó, ꞌyị ndị́sị sɨmɨ a ndaá.’- Nɨ kpá mɨékéne kɨ́dí, ‘Ngíti ꞌyị idí ꞌdíꞌbi moko kacɨ́ a ne.’-

21“Bɨ go kenée ní, nɨ mɨútúásáne zɨ́ze gélé ngúru ꞌyị gɨ dongaráze bɨ azé kú kéye sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo Ngére Yésụ nɨ dongaráze ní, 22tónóne gɨ sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ Yiwáni Babatị́za zaá gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ Lomo ꞌdiꞌbilugu Yésụ gɨ zɨ́ze komo ere sɨmɨ a ní. Gɨ ro zɨ́ ꞌyị máa née ídíne ꞌyị bɨ lurú mɨúrú Yésụ gɨ sɨmɨ umbu go cụ́ kɨ́ komoné ní.”

23Gɨ ore, zɨ́ ꞌyịmɨkása e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo go ní íꞌbí somụ́ ledre eyé gɨ ro yaꞌdá e gbre Yoséfa bɨ ndịsịnɨ́ kpá ndólo wo Barasába (bɨ owoyemenɨ́ wo kpá kɨ́ ịrịa bɨ Zụ́sụto ní) kɨ́ Matíya. 24Zɨ́ye ótụ́ doyé íni ini zɨ́ Ngére Yésụ kɨ́dí, “Ówo mɨmbéꞌde ꞌyị e mbá bú mɨkékeṛị́a. Ídí nda mu ꞌdódo ꞌyị bɨ gɨ dongará yaꞌdá ga bɨ gbre ba wo bɨ gélé wo go 25gɨ ro zɨ́a ídíne káa do ꞌyịmɨkása do bi kacɨ́ Yụ́da bɨ kóo otoomo moko zɨ́a ndéréne do bi ené bɨ ili ní.” 26Gɨ do kacɨ́ ini zɨ́ Lomo, zɨ́ye ónzó gbégbé+ gɨ ro gélé kémbị́ ꞌyị gɨ dongará yaꞌdá ga gére née. Zɨ́ gbégbé útúne zɨ́ Matíya. Do go gélé wo káa do ngúru ꞌyịmɨkása yata yée máa ga bɨ kóo sokó doa kị́éꞌdo (11) ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index