Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:1

Yésụ ndaꞌba komo ere

1Áko mongụ́ ꞌyị Teyófịlo, mɨzefị bụ́kụ bɨ kóo máéké ní, máéké kóo ledre gɨ ro ledre ga bɨ Yésụ tonó ꞌdodo yée kɨ́ yée ga bɨ mengị yée ní, ndéréógụné

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index