Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:13

13Sɨmɨ bɨ ndaꞌbaogụnɨ́ sɨmɨ gara íri ní, zɨ́ye ékị́ ókpóye geré ꞌdága sɨmɨ ꞌdị́cị́ bɨ oꞌbóṛongónɨ́ do ezené kɨ́ꞌdí bɨ kóo ndịsịnɨ́ ndịsị ní. ꞌYị ga bɨ kóo ore ní nɨyí kóo, Pétero, Yiwáni, Yakóbo e kɨ́ Andiríya, Phị́lịpo e kɨ́ Tóma, Batilimáyo e kɨ́ Matáyo, Yakóbo wotị́ Alafáyo, Simúna ngúru ꞌyị ga bɨ kɨ́ ꞌbú káṇgá eyé ꞌbɨ Isɨréle e doné ní, nda kɨ́ Yụ́da wotị́ Yakóbo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index