Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:15

15Gɨ do kacɨ́ owụ́ sị́lị́ cúkuꞌdée, zɨ́ ꞌyị e míya kị́éꞌdo doa cị́ kéṛị́ a yée ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní kótrụ royé do bi kótrụro ꞌbɨ ini zɨ́ Lomo. Zɨ́ Pétero ị́nyịógụné ꞌdága ódroné zɨ́ ꞌyị ga bɨ kotrụnɨ́ royé née kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index