Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:20

20Zɨ́ Pétero tátáne ꞌdáꞌdá kɨ́ ledre kɨ́dí, “Nɨ mɨéké née sɨmɨ Keꞌbị ꞌbɨ Dawídi kɨ́dí, ‘ꞌBe ꞌbɨ ené idí ídí káa do tobó, ꞌyị ndị́sị sɨmɨ a ndaá.’ Nɨ kpá mɨékéne kɨ́dí, ‘Ngíti ꞌyị idí ꞌdíꞌbi moko kacɨ́ a ne.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index