Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:26

26Gɨ do kacɨ́ ini zɨ́ Lomo, zɨ́ye ónzó gbégbé gɨ ro gélé kémbị́ ꞌyị gɨ dongará yaꞌdá ga gére née. Zɨ́ gbégbé útúne zɨ́ Matíya. Do go gélé wo káa do ngúru ꞌyịmɨkása yata yée máa ga bɨ kóo sokó doa kị́éꞌdo (11) ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index