Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 1:7

7Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Sịndị́ kadra gɨ ro ledre ga gére nɨ yị́ ené do sị́lị́ Babá. Ndaá ꞌbɨ ené mɨútúásáne gɨ ro zɨ́se ówo a wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index