Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 10:23

23Zɨ́ Pétero ꞌdíꞌbi yaꞌdá ga gére née sɨmɨ sụmụ ꞌbe ꞌbɨ ené.

Sɨmɨ bɨ bi aráloꞌbó roné ní, zɨ́ Pétero yéme roné zɨ́ye ndéréye kéye. Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ sɨmɨ Zópa ore ní, ndéréye ndro kéye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index