Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 10:4

4Zɨ́ Koronólịyo lúrú wo gbóó gɨ zɨ́ ngịrị, do ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Káa be ꞌdi?”

Zɨ́ maláyika úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Lomo nɨ kɨ́ rokinyi kɨ́ úwú ini bɨ ndị́sị íni a, kɨ́ sáká éyị́ bɨ ndị́sị sáká ꞌyị lerị́ e kɨ́e ní, nɨ go nzíyiné gɨ ro úkulúgu ledre kacɨ́ a zɨ́yị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index