Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11

Pétero odro zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ Yerụsaléma

1Zɨ́ ꞌyịmɨkása e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ Yụdáya ní mbá úwú ledre yaá ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ gɨ sɨmɨ kúfú Yụ́da e wá ní ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go. 2Sɨmɨ bɨ Pétero nderé sɨmɨ Yerụsaléma ní, zɨ́ ꞌyị ga bɨ utúnɨ́ go ngbuṛu zɨ́ye ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ go ní útúye do Pétero fála wo. 3Zɨ́ye úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ndéré kóo ṇgu ꞌbe ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ ngárá utúnɨ́ ngbuṛu wá ní zɨ́se go ánu éyị́ kéye.”

4Zɨ́ Pétero tónóne lị́kpị́ ledre bɨ mengị roné ní zɨ́ye zaá gɨ do sị́ne. 5“Sɨmɨ bɨ mááyí ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo sɨmɨ gara bɨ Zópa ní, zɨ́ Lomo ꞌdódo roné zɨ́ma. Zɨ́ma lúrúndíki mongụ́ sáka éyị́ kɨ́ ríríne eso (4) kɨ́ ógụ gɨ komo ere. Zɨ́a ógụ tóroné do bi bɨ mááyí doa ní. 6Sɨmɨ mongụ́ sáka éyị́ ba ní, zɨ́ma lúrúndíki éyị́ trịdrị e kacɨ́ sị́ doyé mbá, bangá ꞌbɨ ꞌbe, kɨ́ bangá súwú e, kɨ́ éyị́ ga bɨ ndịsịnɨ́ lála royé do sɨmɨyé nda kɨ́ solụ́ ga bɨ ndịsịnɨ́ gámá ꞌdága sɨmɨ síli ní. 7Gɨ ore, zɨ́ kúrú Lomo ówụ́ne zɨ́ma kɨ́dí, ‘Ị́nyịógụ mu ꞌdága Pétero zɨ́yị úfu éyị́ ga gére née zɨ́yị ánu yée.’

8“Zɨ́ma úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Ngére Lomo, wo bɨ maꞌdíi ní, máánu amá aka éyị́ bɨ ndaá mɨútúásáne do komoyị́ wá ní wá.’

9“Zɨ́ kúrú Lomo kpá ówụ́ ándá roné zɨ́ma gɨ komo ere kɨ́dí, ‘Ndá úku ledre gɨ ro éyị́ bɨ Lomo óto go mɨútúásáne ní, kɨ́dí ndaá mɨútúásáne gɨ ro zɨ́ ꞌyị ánu a wá ní wá.’ 10Ledre née mengị roné kɨ́ꞌdí ota, gɨ ore do lálalúgu mongụ́ sáka éyị́ bɨ kɨ́ éyị́ trịdrị ga bɨ doné née nyé komo ere.

11“Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ yaꞌdá ga bɨ kóo ota kasanɨ́ yée zɨ́ma gɨ sɨmɨ gara bɨ Kayisaríya ní ógụyé sɨmɨ ꞌbe bɨ kóo mándị́sị ndị́sị sɨmɨ a ní. 12Zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo úku ledre zɨ́ma kɨ́dí, mándá ási kɨ́ ndéré kéye wá. Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ ịnyị doa kéṛị́ (6) sɨmɨ gara bɨ Zópa ore ní ị́nyịyé útúye do kacɨ́ma ꞌdị́yịóto máa zaá gị zɨ́ Koronólịyo ꞌbe. 13Zɨ́ Koronólịyo úku ꞌdódo ledre mɨógụ maláyika kóo zɨ́ne ꞌbe ní zɨ́ze, kpá kɨ́ ledre bɨ úku zɨ́ne kɨ́dí, ‘Kása ꞌyị e mu sɨmɨ Zópa kacɨ́ oꞌdo kɨ́ ịrịné Simúna Pétero ní. 14Nɨ úku ledre bɨ yị́ị kɨ́ ꞌyị ꞌbɨ ꞌbe ꞌbɨ eyị́ e ásé ómo gɨ zɨ́a ní zɨ́yị.’

15“Nda sɨmɨ bɨ mátónó ódro ní, zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo ógụné doyé cé káa zɨ́ bɨ kóo ogụ dozé sɨmɨ mɨzefị ógụ ené ní. 16Gɨ ore née ní, zɨ́ma sómụ́ndíki ledre bɨ kóo Ngére Yésụ uku ní, ‘Yiwáni ndịsị íꞌbí babatị́za kɨ́ iní, tɨ́ lá Lomo bábátị́zị́ sée kɨ́ ꞌDówụ́ne.’ 17Togụ́ Lomo iꞌbí go kpá kémbị́ tákpásị́lị́ bɨ kóo iꞌbí zɨ́ze ga bɨ ṇguṇgúzé ledre ꞌbɨ Ngére Kɨ́résịto Yésụ ní, zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní, mááyí ꞌbɨ amá náambi zɨ́ma ụ́cụómo ledre bɨ Lomo mengị yị́ ené go ne ní?”

18Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ledre ba káa ní, ledre bɨ tarayé ní ndaá lolụ wá. Nda née ní zɨ́ye mbófo Lomo kɨ́dí, “Lomo iꞌbí bifúó zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní zɨ́ye ótoómo kɨ́ méngị bɨsinyí ledre zɨ́ye ówo trịdrị bɨ za fí ní.”

ꞌYị e ṇguṇgunɨ́ Ledre ꞌbɨ Yésụ sɨmɨ Ánatiyoko

19Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ ga bɨ kóo ngasá bayinɨ́ royé gɨ zɨ́ ꞌdoꞌdó bɨ kóo ndịsị méngị yée sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ ufunɨ́ Sitifáno ní, ndéréógụyé gị sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ Fonị́sịya, kɨ́ cúkú bɨ Sáyípuroso ní nda kɨ́ gara bɨ Ánatiyoko, ndị́sịyé úku bɨlámá ledre bɨ gɨ ro Ngére Yésụ ní dụụ́ zɨ́ Yụ́da e. 20Tɨ́ lá ngíti géyị ꞌyị ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ máa yée ga bɨ kóo gɨ sɨmɨ Sáyípuroso kɨ́ káṇgá bɨ Kuréne ní, ndéré ꞌbɨ eyé sɨmɨ Ánatiyoko ndị́sị úku bɨlámá ledre zɨ́ Gịrị́gị e kpá kɨ́ ꞌdódo bɨlámá ledre bɨ gɨ ro Ngére Yésụ ní zɨ́ye. 21Rokoꞌbụ ꞌbɨ Ngére Lomo nɨ kóo bo kɨ́ye, zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ye óyólóꞌbó mɨmbéꞌdeyé zɨ́ Ngére Yésụ.

22Zɨ́ phanda ledre née ndéréógụné zɨ́ ꞌyị ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ ga bɨ sɨmɨ Yerụsaléma ní, zɨ́ye kása Baranába sɨmɨ Ánatiyoko íri. 23Sɨmɨ bɨ ogụ íri ní, nda kɨ́ lúrú úndru bɨ Lomo íꞌbí zɨ́ ꞌyị e ní, zɨ́a ídíne kɨ́ mongụ́ rokinyi. Zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ye mbá kɨ́dí maꞌdíi, ídísé kpá fú ṇgúṇgu ledre Ngére Yésụ kɨ́ mɨmbéꞌdesé kị́éꞌdo. 24Baranába nɨ kóo bɨlámá oꞌdo kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo sɨmɨné kpá ꞌyị bɨ ṇguṇgu ledre ꞌbɨ Lomo go ní, zɨ́a ꞌdíꞌbiógụ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e zɨ́ye ṇgúṇgu ledre Ngére Yésụ.

25Nda gɨ ore zɨ́ Baranába ndéréne gámásóꞌdo Sáwulo sɨmɨ gara bɨ Tarasísi ní. 26Sɨmɨ bɨ nderé ndiki wo ní, zɨ́a ꞌdíꞌbi wo zɨ́ye ndéréye sɨmɨ Ánatiyoko. Mengị nyé sɨmɨbi kị́éꞌdo Baranába e kɨ́ Sáwulo nɨyí ro moko ndíkí kɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go sɨmɨ Ánatiyoko ní ndị́sị ꞌdódo ledre gɨ ro Ngére Yésụ zɨ́ye. Née sịndị́ kadra bɨ tonónɨ́ ndólo ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ kɨ́dí ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Kɨ́résịto ní.

27Sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo née ní, zɨ́ ngíti géyị nébị e ị́nyịyé gɨ sɨmɨ Yerụsaléma ndéréye sɨmɨ Ánatiyoko íri. 28Zɨ́ ngúru nébị gɨ dongará nébị ga gére née, kɨ́ ịrịné Ágaba tóroné ꞌdága sɨmɨ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo úku ꞌdódo ledre mongụ́ ꞌbú bɨ nɨ ógụ útú do sogo káṇgá mbá ní. Mongụ́ ꞌbú née utú kóo go sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo Kɨládiyo Káyísara nɨ mongụ́ ngére ꞌbɨ Róma ní. 29Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ yéme ledre kɨ́dí, yée nɨyí kótrụ késị́ kpịnị kacɨ́ éyị́ bɨ zɨ́ye ní kacɨ́ye mɨkékeṛị́a mbá, kása a sáká lafúye ga bɨ ꞌyị ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ Yụdáya ní. 30Zɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní kótrụ késị́ née tɨ́ káa zɨ́ bɨ yemenɨ́ ledre gɨ roa ní do kása Baranába e kɨ́ Sáwulo kɨ́e zɨ́ manda ꞌbɨ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go sɨmɨ Yerụsaléma ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index