Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:1

Pétero odro zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ Yerụsaléma

1Zɨ́ ꞌyịmɨkása e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ Yụdáya ní mbá úwú ledre yaá ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ gɨ sɨmɨ kúfú Yụ́da e wá ní ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index