Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:10

10Ledre née mengị roné kɨ́ꞌdí ota, gɨ ore do lálalúgu mongụ́ sáka éyị́ bɨ kɨ́ éyị́ trịdrị ga bɨ doné née nyé komo ere.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index