Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:12

12Zɨ́ ꞌDówụ́ Lomo úku ledre zɨ́ma kɨ́dí, mándá ási kɨ́ ndéré kéye wá. Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ ịnyị doa kéṛị́ (6) sɨmɨ gara bɨ Zópa ore ní ị́nyịyé útúye do kacɨ́ma ꞌdị́yịóto máa zaá gị zɨ́ Koronólịyo ꞌbe.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index