Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:14

14Nɨ úku ledre bɨ yị́ị kɨ́ ꞌyị ꞌbɨ ꞌbe ꞌbɨ eyị́ e ásé ómo gɨ zɨ́a ní zɨ́yị.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index