Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:17

17Togụ́ Lomo iꞌbí go kpá kémbị́ tákpásị́lị́ bɨ kóo iꞌbí zɨ́ze ga bɨ ṇguṇgúzé ledre ꞌbɨ Ngére Kɨ́résịto Yésụ ní, zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní, mááyí ꞌbɨ amá náambi zɨ́ma ụ́cụómo ledre bɨ Lomo mengị yị́ ené go ne ní?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index