Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:2

2Sɨmɨ bɨ Pétero nderé sɨmɨ Yerụsaléma ní, zɨ́ ꞌyị ga bɨ utúnɨ́ go ngbuṛu zɨ́ye ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ go ní útúye do Pétero fála wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index