Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:20

20Tɨ́ lá ngíti géyị ꞌyị ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ máa yée ga bɨ kóo gɨ sɨmɨ Sáyípuroso kɨ́ káṇgá bɨ Kuréne ní, ndéré ꞌbɨ eyé sɨmɨ Ánatiyoko ndị́sị úku bɨlámá ledre zɨ́ Gịrị́gị e kpá kɨ́ ꞌdódo bɨlámá ledre bɨ gɨ ro Ngére Yésụ ní zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index