Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:23

23Sɨmɨ bɨ ogụ íri ní, nda kɨ́ lúrú úndru bɨ Lomo íꞌbí zɨ́ ꞌyị e ní, zɨ́a ídíne kɨ́ mongụ́ rokinyi. Zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ye mbá kɨ́dí maꞌdíi, ídísé kpá fú ṇgúṇgu ledre Ngére Yésụ kɨ́ mɨmbéꞌdesé kị́éꞌdo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index