Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:28

28Zɨ́ ngúru nébị gɨ dongará nébị ga gére née, kɨ́ ịrịné Ágaba tóroné ꞌdága sɨmɨ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo úku ꞌdódo ledre mongụ́ ꞌbú bɨ nɨ ógụ útú do sogo káṇgá mbá ní. Mongụ́ ꞌbú née utú kóo go sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo Kɨládiyo Káyísara nɨ mongụ́ ngére ꞌbɨ Róma ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index