Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:29

29Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ yéme ledre kɨ́dí, yée nɨyí kótrụ késị́ kpịnị kacɨ́ éyị́ bɨ zɨ́ye ní kacɨ́ye mɨkékeṛị́a mbá, kása a sáká lafúye ga bɨ ꞌyị ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Yésụ sɨmɨ káṇgá ꞌbɨ Yụdáya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index