Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:4

4Zɨ́ Pétero tónóne lị́kpị́ ledre bɨ mengị roné ní zɨ́ye zaá gɨ do sị́ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index