Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:5

5“Sɨmɨ bɨ mááyí ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo sɨmɨ gara bɨ Zópa ní, zɨ́ Lomo ꞌdódo roné zɨ́ma. Zɨ́ma lúrúndíki mongụ́ sáka éyị́ kɨ́ ríríne eso (4) kɨ́ ógụ gɨ komo ere. Zɨ́a ógụ tóroné do bi bɨ mááyí doa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index