Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:6

6Sɨmɨ mongụ́ sáka éyị́ ba ní, zɨ́ma lúrúndíki éyị́ trịdrị e kacɨ́ sị́ doyé mbá, bangá ꞌbɨ ꞌbe, kɨ́ bangá súwú e, kɨ́ éyị́ ga bɨ ndịsịnɨ́ lála royé do sɨmɨyé nda kɨ́ solụ́ ga bɨ ndịsịnɨ́ gámá ꞌdága sɨmɨ síli ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index