Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:8

8“Zɨ́ma úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Ngére Lomo, wo bɨ maꞌdíi ní, máánu amá aka éyị́ bɨ ndaá mɨútúásáne do komoyị́ wá ní wá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index