Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 11:9

9“Zɨ́ kúrú Lomo kpá ówụ́ ándá roné zɨ́ma gɨ komo ere kɨ́dí, ‘Ndá úku ledre gɨ ro éyị́ bɨ Lomo óto go mɨútúásáne ní, kɨ́dí ndaá mɨútúásáne gɨ ro zɨ́ ꞌyị ánu a wá ní wá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index