Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:1

Yata ꞌdoꞌdó ro ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre Yésụ ní

1Sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo née ní, zɨ́ ngére bɨ Eróde ní tónóne méngị lárá ngíti géyị ꞌyị e gɨ dongará ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Yésụ go ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index