Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:13

13Mɨógụ Pétero íri, zɨ́a ndóndóló ku mbotụ, zɨ́ owụ́kára bɨ ꞌyị moko ꞌbe ore kɨ́ ịrịné Róda ní ógụ ndị́zịné zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index