Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:16

16Sɨmɨ ledre bɨ nɨyí kɨ́e ba ní, Pétero nɨ ꞌbɨ ené kpá fú ndóndóló. Nda sɨmɨ bɨ likpínɨ́ mbotụ zɨ́ye lúrúndíki wo ní, zɨ́ tarayé ị́drị́ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index