Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:17

17Zɨ́ Pétero méngị kéyị zɨ́ye kɨ́ sị́lị́ne yaá idínɨ́ ndécị́ tí, zɨ́a lị́kpị́ ledre mɨꞌdíꞌbiógụ wo bɨ Ngére Lomo ꞌdiꞌbiogụ wo gɨ sɨmɨ sị́gịnị ní zɨ́ye. Zɨ́a úkuómo ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ídísé lị́kpị́ a zɨ́ Yakóbo e kɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní kenée.” Nda née ní zɨ́a ndéréókpó ené do ngíti bi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index