Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:20

Mɨúyu Eróde

20Ndị́sị ꞌbɨ Eróde ndaá kóo bɨlámáne kɨ́ ꞌyị ga bɨ sɨmɨ gara ga bɨ Táyire kɨ́ Sidóna ní wá. Zɨ́ye kótrụ royé ndéré lúrú Eróde. ꞌDáꞌdá odronɨ́ kɨ́ ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Bɨlásɨta ní, nɨ ne ꞌyị bɨ kɨ́ ledrené owóowó ꞌbe ꞌbɨ Eróde ore ní gɨ ro zɨ́a sáká yée. Nda gɨ do kacɨ́ née ní, zɨ́ye ndéréye zɨ́ Eróde gɨ ro zɨ́ye yéme ndị́sị eyé zɨ́a ídíne bɨlámáne, gɨ zɨ́a yée ndịsịnɨ́ ómo do éyị́ mɨánu bɨ ndịsịnɨ́ ógụ kɨ́e gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Eróde nɨ ne mongụ́ ngére sɨmɨ a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index