Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:22

22Zɨ́ye ángáye ꞌduo diri kɨ́dí, “Ba nda kúrú ꞌyịmaꞌdí wá, yị́ ené kúrú lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index