Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:24

24Tɨ́ sɨmɨ ledre née ní, ledre ꞌbɨ Yésụ nɨ yị́ ené fú lá ngbóró ené ꞌdáꞌdá kɨ́ ndị́sị áṇgané.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index