Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 12:4

4Gɨ do kacɨ́ bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ Pétero ní, do ónzó wo sɨmɨ sị́gịnị, kɨ́ꞌdí bɨ otonɨ́ asikíri e eso (4) eso (4) dongá a gbaá ndị́sị bándá wo ní. Eróde yeme kóo ledre gɨ ro ꞌdécị ngbanga Pétero gɨ do kacɨ́ Ayímbi Umbuokpó do komo tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index